ѕотребителски вход

«апомни ме | –егистраци€
ѕостинг
26.09.2010 17:01 -  о€ световна сила днес визира Ѕибли€та в символа "«¬я–ј"
јвтор: estirbg  атегори€: Ћични дневници   
ѕрочетен: 39907  оментари: 36 √ласове:
4 ой в действителност е "зв€ра" от пророчеството? «ащо всички официални църкви мълчаливо подминават "ќткровението на …оана", което разкрива основните световни сили, определ€щи траектори€та на човешката истори€!  ого символизира "втори€ зв€р"? ѕодробно за скептиците:


†††††††††††††††††††† image


«ащо в€рването, че папски€ –им е антихриста, “зв€ра” и “малки€ рог” е станало “догма за всички протестантски църкви”/Newsweek, November 1, 1999, р.72/? “ова може да открием това чрез внимателно изследване на Ѕибли€та.

†† ƒанаил глава 2 описва четири поредни царства-¬авилон, ѕерси€, √ърци€ и –им. Ќ€ма възражение за това никъде. ƒанаил 7 също описва четири царства като използва символите на лъв, мечка, леопард и зв€р подобен на дракон с десет рога. ƒанаил 7:23 е много важен текст, така че не тр€бва да го† го пропускаме. “ам се казва “„етвърти€т зв€р ще бъде четвъртото царство на света.” акво представл€ва зв€р в пророчество? ѕредставл€ва ли сам, самотен обзет от д€вола мъж като Ќиколай  арпати€ от книгата "Ќа заден план"? »ли може би н€кой огромен супер компютър с 5000 гигабайта?Ќе. —поред данаил 7:23 зв€р представл€ва царство. Ќикога не забрав€йте това! “ази истина е като огромна вилица на път€. јко направим грешка тук, можем да свършим мислейки, че Ѕил √ейтс е зв€рът! ƒанаил 7:23 е наистина основателен текст, който ще ни спаси от глобални измами. ¬ъз основа на истори€та и на €сни€ паралел между ƒанаил 2 и 7, четвърти€т зв€р представл€ва† –имската импери€.

†† ¬реме е да се съсредоточим върху “малки€т рог” от ƒанаил 7.  атолици, протестанти и евангелисти, включително и авторите на Ќа заден план, всички се съглас€ват, че този рог представл€ва антихриста. “ълкувани€та на този текст се различават. ≈то девет стабилни факти за малки€т рог в ƒанаил 7:

1. ћалки€т рог идва от четвърти€ зв€р, от –имската импери€/ƒанаил 7:7,8/

2. »злиза от десет рога, които разделиха† тази импери€./стих 8/

3. »два “след като” десетте рога са на м€сто.

4. ўе бъде “друг” или различен от другите десет рога/стих 24/.

5. ўе изкорени три от първите десет рога/стих 8/.

6. »ма “очи като човешки очи” /стих 8/.

7. »ма “уста, които говореха надменно” /стих 8/.

8. ўе “воюва със светиите” /стих 21/.

9. ўе управл€ва “време, времена и половин време”/стих 25/.

“ези девет точки са сигурни факти от ƒанаил глава 7.

†† ѕовечето от онези, които днес говор€т за пророчества прилагат малки€т рог за н€кой като Ќиколай  арпати€ от книгата "Ќа заден план" от ƒжери ƒженкинс. ѕовечето осъзнават, че четирите зв€ра от ƒанаил глава 7 представл€ват ¬авилон, ѕерси€, √ърци€ и –им. Ќо тогава прав€т нещо наистина удивително. “е всъщност отр€зват десетте рога и малки€т рог от главата на четвърти€ зв€р и промен€т курса им до кра€ на времето! Ќо това създава неестествена 1500 годишна дупка/повече за това по-късно/ между четвърти€ зв€р, който е –имската импери€ и малки€т рог. »стината е, че ц€лото пророчество е подредено, последователно и хронологично. »ма четири зв€ра, след това десет рога, след това малки€т рог - без пропуски. ѕросто не е логично нито библейско да се отреже 1500 годишен пропуск в главата на четвърти€ зв€р!

†† ¬ пророчествата на ƒанаил “рога” също представл€ват царства/вижте ƒанаил 8:8,22/.  акво се† е случило в истори€та? ѕрез 476 след ’риста –имската импери€ се срина след като бе завлад€на от десет германски царства от север. “ези царства положиха основите на съвременните нации на ≈вропа - алеманите/√ермани€/, бургундите/Ўвейцари€/, саксонците/јнгли€/, вестготите/»спани€/, франките/‘ранци€/, ломбардите/»тали€/, и суевите/ѕортугали€/, както вандалите, херулите и остготите.  огато се срина управлението на римската импери€ през 476 след ’риста, ≈вропа търсеше лидерство. ћожете ли да отгатнете кой се въздигна до върховна политическа власт в –имската импери€ “сред ” десетте рога скоро “след” 476 година след ’риста? –имокатолическата църква.

†† ѕапски€т –им бе “различен” от силите, които го предшестваха защото не беше само политическа сила, но и религиозна сила. “ри от първите десет рога/вандалите, херулите и остготите/ се съпротивиха на това, че папски€т –им се въздига в сила.  ато резултат от политическото вли€ние на ¬атикана онези трите са били разрушени и напълно изкоренени от истори€та!

†† ѕапски€т –им има “очи като човешки очи” като в центъра на папството е човешкото водителство. »ма “уста, които говореха надменно”, когато твърди, че е единствената истинска църква с ключовете от небето и ада, извън ко€то н€ма спасение. ѕрез септември, 2000г. в документа си Dominus Jesus /√оспод »сус/ съдържащ 36 страници, папа …оан ѕавел ¬тори потвърди, че има спасение само в римокатолическата църква!!! Ћос јнджелиз “аймс бързо прокарва заглавието “¬атикана повтар€ многократно стриктна догма - римокатолицизма, единствени€т път за спасение, твърди деклараци€та” . “ака позици€та на –им не се е променила, дори в нашето съвремие. ¬се още има “уста, които говореха надменно”. “ази църква наистина води “война със светиите” като осъжда на смърт приблизително 50 до 100 милиона така наречени “еретици” през тъмните векове. ƒнес хората са забравили за кръстоносните походи, тъмноте стаи на мъчение на инквизици€та и много ужас€ващи кланета на протестанти и юдеи. Ќо тези неща наистина са се случили.  ато с ключ, който съвпада с ключалка, така пророчеството съвпада с истори€та. —ъщо е в€рно и, че истори€та отключва пророчеството.

††  ато изключим »сус ’ристос повече книги са написани за ћартин Ћутер отколкото за ко€то и да е друга религиозна личност в истори€та.  ак ћартин Ћутер е тълкувал ƒанаил глава 7? ћартин пише, че ƒанаил “вид€л ужасни€ зв€р, който имар десет рога, който според както се съглас€ват всички, е –имската импери€, той също вид€л друг малък рог, който се издига сред т€х. ” “ова е папската сила, ко€то се откро€ва сред –имската импери€”/quoted in Romanism and the Reformation : From the Standpoint of Prophecy,H. Grattan Guiness,Harley House,Bow,London. 1891, р. 127, Italics in original. See also Works of Martin Luther, vol. ii, р. 386/.  олкото смел и ревностен да беше, ћартин Ћутер не отр€за 1500 годишна дупка в главата на четвърти€ зв€р! “ой не вид€ дупка.

†† —ега да се върнем към зв€ра. ¬нимателно изучаване на Ѕибли€та открива, че зв€ра от ќткровение 13 е същата сила като малки€т рог в ƒанаил глава 7. ѕовечето католици, протестанти и евангелисти, включително и авторите на Ќа заден план, се съглас€ват с това. ќтново т€хното тълкуване †е това което се различава. Ѕибли€та казва, че зв€ра ще бъде сложно създание с характеристиките на лъв, мечка и леопард/ќткровение 13:2/. —ъщо има уста/стих 5/, прави война със светиите/стих 7/, и му се даде власт четиридесет и два месеца/стих 5/, всички които са пълен паралел с ƒанаил глава 7. Ќо има нещо което много хора пропускат, което от пророческа гледна точка е истина по-важна отколкото да се избегне четворен байпас при хирурги€.“ова е. ¬ъз основа на съвършените паралели на ќткровение глава 13 с ƒанаил глава 7 един зв€р представл€ва царство, а не един мъж като Ќиколай  арпати€ от книгата "Ќа заден план"! » –имокатолическата църква е царство, с над 100 мисии/посолства/ върху хълмовете на ¬атикана.

†† ќткровение 13:2 споменава лъв, мечка, леопард и змей. ƒокато сатана е първи€т змей в Ѕибли€та този стих €сно постав€ паралел с ƒанаил 7:3-7. „етвърти€т зв€р в ƒанаил глава 7, койте е подобен на змей, беше –имската импери€. ќткровение 13:2 казва, че зме€т ще даде “престола си” на зв€ра. “ози “престол” не се отнас€ за физическо кресло н€къде си, но по скоро до престол на правителство.  ъде беше престолът на управлението на четвърти€ зв€р? “ова беше сами€т град –им и това е м€стото където –им днес “се разполага”! ѕреди около 1500 години –имската импери€ даде престола си на –имокатолическата църква. ¬ижте този цитат от един добре известен историк : “  ато пренебрегва максимите и духа на евангелието, папската църква, въоражавайки се със силата на меча, наскърби Ѕожи€та църква и € загуби за н€колко столети€, период много подход€що наречен в истори€та “ъмните векове. «емните царе дадоха властта си на зв€ра./Fox’s Book of Martyrs, 1926, р.43/.

†† »зследвайки пророчеството, н€ма как да преминем през една главна пресечка - 2 —олунци глава 2. ¬ъпросите в тази глава са просто твърде важни, че да ги подминем. “ам, апостол ѕавел предсказва €в€ването на “човека на греха.” /стих 3/. “ова не доказва ли че антихриста е един човек? “ази глава също се използва да подкрепи иде€та за едно тайно √рабване преди идването на антихриста. “ака това е един много важен, спорен и с гол€мо въздействие раздел на ѕисанието.  огато го изследваме отблизо, ще открием н€кои абсолютно шокиращи истини.“ака че поставете предпазните си колани!

†† ѕочти не е за в€рване, но първите редове на 2 —олунци глава.2 всъщност опровергават известните идеи. ѕавел пише за “идването на наши€ √оспод »сус ’ристос” и “нашето събиране при Ќего.” /стих 1/. “Ќашето събиране” €сно се отнас€ до грабването на църквата, но кога настъпва това събиране? ѕри “идването на наши€ √оспод »сус ’ристос.”  о€ гръцка дума използва ѕавел тук за “идване”? Parousia! —ъщата тази дума рarousiа се използва и в стих 8, който говори за “€влението на пришествието —и / рarousiа/.” ≈дно просто сравнение на стих 1 със стих 8 доказва безпорно две неща : 1/ Parousia се отнас€ за видимо “светло” и изключително славно ¬торо идване на »сус ’ристос /както в ћат. 24: 27,30,3 и /2/† “ова е светлото и изключително видимото ¬торо идване , когато »сус† ще събере църквата —и.

†† —лед като се позовава на “идването” или рarousiа на наши€ √оспод »сус ’ристос, и нашето “събиране при Ќего”, ѕавел тържествено предупреди : “ Ќикой да ви не измами по никакъв начин; защото това н€ма да бъде† докато първо не дойде отстъплението и не се €ви човека на греха, осъдени€ на погибел.” /стих 3/. “ези думи са облечени със сила. ≈то неоспоримите факти :

1. “ози пасаж говори за антихриста.

2. јнтихриста ще се надигне като резултат от “отстъплението.” √ръцката дума за отстъпление е apostasia и означава отстъпване от благодат и истина вътре в църквата!

3.† ќтстъплението, про€в€ващо се като резултат в издигането на антихриста тр€бва да дойде “по напред” , тоест предисъбирането нипри »сус ’ристос. “ака антихриста определено идва преди √рабването!

4. —амите христи€ни са тези, които са в опастност да бъдат измамени за това, и ѕавел предупреждава : “ Ќикой да ви не измами по никой начин” /стих 3/.

5.† јнтихриста е† “синът на погибелта”, това е фраза, ко€то »сус използва за ёда в …оан 17:12. ёда беше из€вен христи€нин във вътрешни€ кръг на последователите на ’ристос. “ака, антихриста н€ма да бъде н€кой като Ќиколай  арпати€, но ще бъде из€вен последовател на »сус ’ристос! ёда дори целуна »сус с думите : “«дравей ”чителю” /ћат. 26:49/, но това беше целувка на предателство.

6.† јнтихриста е наречен “човекът на греха” , който е същи€т като малки€т рог, който имал “очи като човешки очи” /ƒанаил 7:8/. ƒанаил не каза, че рогът щеше да е единствени€ човек, но щеше да има “очи като човешки очи.” “ова е едва доловима, но все пак много значителна разлика.

 ато продължи описанието си за антихриста, ѕавел писа : “ който така се противи и се превъзнас€ над всеки, който се нарича Ѕог или на когото се отдава поклонение , щото той седи както Ѕог в Ѕожи€ храм и представ€ себе си за Ѕог.” /2 —ол. 2:4/. ћнозина прилагат този стих за типа антихрист Ќиколай  арпати€, за когото в€рват, че един ден ще влезе във въстановени€ юдейски храм в »зраел, ще седне и смело ще твърди “јз съм Ѕог.” ¬се пак това ли е което ѕавел наистина казва? јко погледнете в който и да е конкорданс и ще видите, че гръцката дума използвана тук за храм е naos. ѕавел използва точно същата дума в 1  оринт€ни 3:16.  ато поше до “Ѕожи€та църква” /1  ор. 1:2/ ѕавел пита “Ќе знаете ли че сте храм на Ѕога?”. Ѕожи€т храм е църквата и точно това е м€стото където антихриста ще седне! “ова не означава, че антихриста буквално ще седи на н€кой стол вътре в н€ко€ физическа сграда. ƒа “седне” означава да седи в положение на върховен авторитет. »сус сега “седи” отд€сно на Ѕога. јнтихриста ще “седи” в Ѕожи€ храм, което означава че ще седи в положение на върховен и очевидно непогрешим авторитет вътре в христи€нската църква. “ака антихриста ще насочва очите на хората към себе си вместо към »сус ’ристос. Ѕитката е между “този човек на греха” и “човекът ’ристос »сус.” јнтихриста н€ма да каже очевидно “јз съм Ѕог” , защото това би било твърде очевидно и несъблазнително. ѕо скоро антихриста ще седи “като Ѕог.....представ€ себе си за Ѕог” /стих 4/чрез своите изказвани€ и твърдени€.

†† јнтихриста ще седи в “Ѕожи€ храм.” ћилиони сега прилагат това за един въстановен храм в ≈русалим и това е една причина защо американските христи€ни са толкова заинтересовани в последните новини за израилт€ните и за ќрганизаци€та за освобождение на ѕалестина. ¬се пак помислете за това. јко юдеите въстанов€т храма си и започнат да принас€т жертви, този храм ще е ли наистина “Ѕожии храм” ?  огато »сус ’ристос умр€ “ой “направи жертвите да престанат” /ƒанаил 9:27/. “ой беше последната жертва.јко юдеите н€кога поднов€т жертвите с животни, какво изказване щеше да е това за ќтец? Ѕи било официално отричане на —ина ћу. —ледователно /готови ли сте за това?/ този храм би бил храм на антихриста! „естно, такъв храм, който† би бил по самосебе си отричане на ’ристос, би ли могло н€кога† с право да се нарече “Ѕожии храм” ? Ќикога!

†† ѕавел каза на —олунците “» сега знаете какво го възпира, за да не се €ви несвоевременно” /2 —ол. 2 :6/. ƒруг изключително спорен въпрос е :  акво /или кой/ спира антихриста? ћного известни библейски учители в€рват, че този който го спира е —в€ти€ ƒух вътре в ’ристи€нската църква. —поред тази теори€ антихриста не може да дойде докато църквата остава в този св€т. —амо след като църквата е “отмахната” /стих 7/ в √рабването, може да се по€ви антихриста. ¬се пак помислете за това. јко —в€ти€ ƒух се изтегли от зем€та при √рабването, заедно с църквата, то как за новите в€рващи би могло н€кога да има сила на скръбта? Ќе би имало —вети ƒух на зем€та да обръща когото и да било! » ако по н€какъв начин —в€ти€ ƒух е все още в този св€т след √рабването, не би ли се задържал в силата на скръбта? Ѕи тр€бвало, защото Ѕибли€та казва, че никой не може да се съпротиви на антихриста без —в€ти€ ƒух да обитава в него/1 …оан. 4:4,5/. “ака, защо —в€ти€ ƒух, задържайки се в силата на скръбта след √рабването, не би се съпротивил на антихриста? «ащо —в€ти€ ƒух би му се съпротивил в една църква в период преди —кръбта, а да не може да направи това в църква в период след —кръбта? Ќещо не е наред с тази картина.

†† ѕавел продължи описанието си за антихриста когато писа : “«ащото она€ тайна, сиреч беззаконието, вече действа” /2 —ол. 2:7/. —поред тези думи антихриста беше “вече” на работа в дните на ѕавел. —тих 8 казва “» тогава ще се €ви беззакони€т, когото √оспод »сус ще убие с дишането на устата си, и ще изтреби с €влението на пришествието си /рarousiа/.”† “ака, антихриста ще продължи до видимото завръщане на »сус ’ристос. “ова означава че антихриста е започнал във времето на ѕавел и ще продължи до кра€, което† прави невъзможно †антихриста да е само един човек! Ќе само това, при блест€щото и видимо завръщане на »сус, при рarousiа /виж ст. 8/ е когато ’ристос ще унищожи антихриста и ще “събере” църквата си /ст.1/ затова е също невъзможно за църквата да бъде тази, ко€то се съпротивл€ва.

†† “огава кой е този който се съпротивл€ва? “р€бва да поставим думите на ѕавел под микроскоп за да уловим правилните дири. ѕавел пише до —олунците “Ќе помните ли, чекогато б€х още при вас, аз ви казах това?» сега занете какво го възпира” /стих. 5,6, е. s./. –азбирате ли? –анната църква не е знаела кой е този който се съпротивл€ва, защото ѕавел €сно казва, че той им е казал. «атова за да разберем кой е този, който се съпротивл€ва, тр€бва по-скоро да се върнем към древната истори€ и да открием какво ранната църква в действителност е казала по този въпрос отколкото да се вглеждаме в съвременните тълкуватели.  огато правим това отговорът изглежда много €сен.

†† ’. “ретън √инес, който е наречен най-големи€т учител на јнгли€ по отношение на пророчества, пише : “–анната църква ни казва какво знае по въпроса и никой в тези дни не може да е в позици€ да опровергае свидетелството и, за това, което ѕавел каза на —олунците, само устно. “ова е позици€ върху ко€то може да има н€какъв авторитет само древната традици€. —ъвременната хипотеза е определено неуместна по отношение на един такъв въпрос...ќт »ренаус , който е жив€л около времето на апостолите, до  рисостом и …ероним, Ѕащите учели, че силата, ко€то възпира из€в€ването на “човека на греха” бе –имската импери€ управл€вана от ÷езарите....ƒокато ÷езарите държали властта на импери€та, било невъзможно да се надигне антихриста за когото било предсказано, и че той щ€л да се надигне при падането на ÷езарите/Romanism and the Reformation а, р.105-107, italics in the original/. «атова ранната църква в€рвала, че този, който възпира е –имската импери€ управл€вана от ÷езарите.”

«ащо ѕавел просто не об€ви и не ни каза това в писмото си?“ова н€маше ли да е решило много проблеми?¬същност има една добра причина поради ко€то не го е направил. —олунците вече прежив€ваха преследвани€ от –имската импери€/вижте 2 —ол. 1:4/. јко това писмо бе уточнило, че –имската импери€ един ден ще бъде “отмахната”, това би могло да създаде дори повече проблеми за онези ранни в€рващи.  акво щеше да стане ако това писмо попаднеше в погрешни ръце? јко –имските власти откриеха, че тези христи€ни са в€рвали, че –имската импери€ накра€ ще падне, те щ€ха да счетат това като гол€мо предателство срещу ÷езар€! ќтново щеше за изкънти викът “христи€ните в  олизеума!” “ака ,за да ги защити, ѕавел† им каза лично без да го записва.

†† “ѕавел не идентифицира въздържащата се сила, за ко€то знаеха че е –им, заради страх от репресивни мерки. —помнете си, че ’ристи€нската църква бе преследвана от –им. јко солунските христи€ни разбираха ƒанаил глава 7, където се показва издигането на “малки€ рог” след четвъртото царство на –им /вижте ƒанаил 7:8,24/, то се разбира съпротивителната сила на –им срещу откриването на √ол€мото отстъпничество †на христи€нската църква /Champions of Christianity in Search of Truth, by Ralph Thompson ,Teach Service,Inс. Brushton, New York, 1996, р.47, italics in original/.”

†††  огато Ѕащите на ранната църква писаха за този който възпира, те използваха думите на тайни€ код на ѕисанието : ““ози,който възпира е четвъртии€т зв€р от ƒанаил глава 7,” за който знаеха че е –имската импери€. “ова е което ѕавел е прошепнал когато им “казал” и това съвършено съвпада с пророчеството. ƒанаил глава 7 предсказва, че когато падне четвърти€т зв€р, тогава ще се по€ви малки€т рог и исторически това е което е станало.  огато ÷езарите биват победени, папите се въздигнали в пълна сила и антихриста е бил разкрит.

†† ћартин Ћутер, ƒжон  алвин и ƒжон ”если заедно с безброй други, всички в€рвали, че “човекът на греха” описан във 2 —олунци. 2:3, се отнас€ за папското управление† на “папата, който седи като Ѕог в Ѕожи€ храм”/History of the Reformation of the Sixteenth Century, J.H. Merle d’Aubingne, book 1, ch. 3, р.17/. ћартин Ћутер “доказа от ооткровени€та на ƒанаил и —в. …оан, от послани€та на ѕавел, и —в. ёда, че господството на антихриста предсказано и описано в Ѕибли€та, бе папството” /пак там, книга 13, глава 6, стр. 520, /.  акто с пророчеството от ƒанаил глава 7, всички главни протестантски реформатори тълкуват пророчеството на ѕавел в 2 —ол. 2 като историческо, хронологично и последователно без пропуск.

»зпов€дването на в€ра от ”естминстър /1647/, ратифициран и основан с постановление на Ѕритански€ парламент, об€в€ва : “Ќ€ма друг глава на църквата освен »сус ’ристос; нито –имски€т ѕапа може да е глава на църквата в който и да е смисъл; но е онзи антихрист, онзи човек на греха и син на погублението, който възхвал€ва себе си в църквата срещу ’ристос и всичко което се нарича Ѕог. ” /The Creeds of Christendom, With a History and Critical Notes.Philip Schaff,New York: Harper and Brothers, 1919, III,chap. 25.sec.6 p.658,659/. „естно е да кажем, че –им не е единствен в проблема си на самовъзхвала над »сус ’ристос. “ова беше първи€т гр€х на Ћуцифер и всеки истински христи€нин също се бори с това изкушение.  атолици, протестанти, евангелисти, мюсулмани, юдеи и —тийв ”олбърг, на всички ни е необходимо да спечелим победа над гордоста чрез Ѕожи€та благодат.  огато се стигне до основните човешки грехове, всички имаме еднакъв проблем.

†† ≈то един семпъл обзор на 2 —олунци глава. 2: ¬ дните на ѕавел “тайната на беззаконието” бе вече в действие /стих 7/.† “ќтстъпването” бе започнало и “човекът на греха” бе започнал да се надига. Ќо римската импери€ с нейните ÷езари възпираше издигането на антихриста до пълна сила. ѕрез 476 след ’риста когато имперски€т –им падна като бе “отстранен от път€”, тогава се надигнаха папите като главни агенти на мощта на ≈вропа, и антихриста бе разкрит. јнтихриста ще продължи до кра€ на този св€т; след това »су ’ристос ще се върне със “славата на† идването ћу” да унищожи антихриста и да събере църквата —и.  ой би могъл да принадлежи към тази църква? ¬ светлината на контекста на 2 —олунци това тр€бва да са онези, които не са отпаднали от истината!  ато пукот на гръмотевица гласът на ѕавел отеква до нас в двадесет и първото столетие : “Ќека никой не ви измами”! ѕо-горното тълкувание е единственото което изц€ло е в хармони€ с това което ѕавел е написал и с това което ранната църква е казала в действителност.

†† »звън крайбрежието на ‘лорида, между  уба и Ѕермудските острови, съществува промеждутък на океана наречен Ѕермудски€т триъгълник. ћного кораби мистериозно са изчезнали в онези води. Ќикой не знае защо.  огато се стигне до библейско пророчество, древното протестантско разбиране на това кой е зв€рът също е напълно изчезнало във вълните на истори€та. Ќ€кой знае ли защо? ƒа, мнозина зна€т, и в следващи€ постинг ще се присъедините в техните редици.

†† —лед това ще разберете защо истината е оставена на заден план.

√ласувай:
4
01. анонимен - bags cheap chanel bags
28.01.2012 20:22
must look at this <a href=http://cheap-chanel-bags.weebly.com/>cheap chanel bags</a> for promotion code
цитирай
2. анонимен - purses cheap coach
28.01.2012 22:55
click <a href=http://cheap-coach.weebly.com/>cheap coach</a> and check coupon code available
цитирай
3. анонимен - bags cheapest designer handbags
29.01.2012 03:42
purchase <a href=http://cheapestbags.jimdo.com/>cheapest handbags</a> online shopping
цитирай
4. анонимен - designer bags cheapest louis vuitton
29.01.2012 06:31
check <a href=http://cheapestlouisvuitton.jimdo.com/>cheapest louis vuitton</a> , just clicks away
цитирай
5. анонимен - bag cheap gucci handbag
29.01.2012 14:49
you must read <a href=http://cheap-gucci-handbag.weebly.com/>cheap gucci handbag</a> to take huge discount
цитирай
6. анонимен - handbags cheap knock off designer handbags
30.01.2012 20:05
check <a href=http://cheap-knock-off-designer-handbags.weebly.com/>cheap knock off designer handbags</a> for more detail
цитирай
7. анонимен - designer bags cheaplouisvuittonbags
30.01.2012 22:31
buy a <a href=http://cheaplouisvuittonbags.tumblr.com/>cheaplouisvuittonbags</a> to take huge discount
цитирай
8. анонимен - purses cheap prada
31.01.2012 03:08
look at <a href=http://cheap-prada.weebly.com/>cheap prada</a> suprisely
цитирай
9. анонимен - bags coach purses clearance
31.01.2012 22:02
for <a href=http://clearancecoach.zoomshare.com/>coach clearance handbags</a> suprisely
цитирай
10. анонимен - handbag louis vuitton mens bag
31.01.2012 23:01
click <a href=http://www.louisvuitton-on-sale.net/buy-cheap-louis-vuitton-men-bags-discount-ladies-lv-ezp-5.html>louis vuitton bags men</a> suprisely
цитирай
11. анонимен - designer bags gucci outlet
01.02.2012 00:31
sell <a href=http://www.gucci-eoutlet.com>gucci outlet</a> , just clicks away
цитирай
12. анонимен - handbag gucci purses on sale
01.02.2012 01:46
buy <a href=http://www.discount-gucci-bags.net/buy-discount-gucci-bags-for-sale-online-shopping-ezp-5.html>gucci online sale</a> for promotion code
цитирай
13. анонимен - designer bags sale coach purses
02.02.2012 10:58
I am sure you will love <a href=http://www.wholesalecoach.org/>wholesale coach</a> suprisely
цитирай
14. анонимен - handbags fake chanel bags
04.02.2012 14:02
buy <a href=http://www.chanelfakebags.net/>chanel fake</a> with confident
цитирай
15. анонимен - speed training alabama
04.02.2012 17:28
[url=http://www.articleblurbs.com/health-fitness/rifat-kratom-plants-pimp-kratom-kratom-z-eclectic/]best Rifat Kratom Plants Pimp Kratom Kratom Z Eclectic reviews [/url]
[url=http://www.hillrisefarms.com/1037279/kratom-labs-kratom-interactions-kava-seeds/]buy Kratom Labs Kratom Interactions Kava Seeds reviews [/url]
[url=http://www.forexbussinestech.info/health-and-fitness/vanuatu-kava-liquid-kratom-thai-dragonfly-15x-kratom.html]order Vanuatu Kava Liquid Kratom Thai Dragonfly 15X Kratom discounts [/url]
[url=http://www.article2008.com/Art/1014869/257/Kratom-Smoke-Pimps-Kratom-Is-Kratom-Good.html]cheap Kratom Smoke Pimps Kratom Is Kratom Good reviews [/url]
[url=http://www.articlebanker.com/Art/679191/4/Mr-Kratom-Super-Green-Indo-Kratom-Philippine-Kratom-Tree.html]cheap Mr Kratom Super Green Indo Kratom Philippine Kratom Tree reviews [/url]
[url=http://thecloudharvester.com/kratom-full-spectrum-extract-dosage-kratom-smoke-effect-kratom-anxiety/]buy Kratom Full Spectrum Extract Dosage Kratom Smoke Effect Kratom Anxiety testimonials [/url]
[url=http://artificialintelligenceseo.info/2012/02/kratom-info-kratom-how-to-use-super-enhanced-indo-kratom/]order Kratom Info Kratom How To Use Super Enhanced Indo Kratom testimonials [/url]
[url=http://www.forexbussinestech.info/health-and-fitness/kratom-with-hydrocodone-kratom-trip-kratom-resin-dosage.html]buy Kratom With Hydrocodone Kratom Trip Kratom Resin Dosage discounts [/url]
[url=http://blogs.gooclip.net/wp-admin/edit-comments.php?p=214056]order Kava Kava Preparation Kratom Tea Super Enhanced Kratom Blends discounts [/url]
[url=http://www.thearticlebeach.com/index.php?page=article&article_id=834025]order Indo Kratom Red Vein Borneo Dried Kratom Leaves Kratom Effects Smoking reviews [/url]
[url=http://www.articlelayout.com/Art/545977/88/Kratom-Store-Maeng-Da-Kratom-Kava-Tincture.html]buy Kratom Store Maeng Da Kratom Kava Tincture reviews [/url]
[url=http://www.articleculture.com/Art/473098/88/Cod-Kratom-Ordering-Kratom-Groups-Kratom-Japan.html]order Cod Kratom Ordering Kratom Groups Kratom Japan discounts [/url]
[url=http://articlewatt.com/Art/345157/88/Kratom-Stores-In-Ct-Thailand-Kratom-Laws-Kratom-Death.html]best Kratom Stores In Ct Thailand Kratom Laws Kratom Death discounts [/url]
[url=http://best-home-mortgage.info/2012/02/kratom-premium-dried-leaf-kratom-legal-status-in-us-kratom-hill/]order Kratom Premium Dried Leaf Kratom Legal Status In Us Kratom Hill reviews [/url]
[url=http://darklordclothier.info/2012/02/kratom-potentiators-kratom-new-orleans-kratom-withdrawal-length/]order Kratom Potentiators Kratom New Orleans Kratom Withdrawal Length discounts [/url]
[url=http://www.article2008.com/Art/1014899/257/Kratom-In-Australia-Kava-Benefits-Kratom-30X.html]buy Kratom In Australia Kava Benefits Kratom 30X reviews [/url]
[url=http://articlehp.com/eating-kratom-kratom-onset-salvia-5x/]buy Eating Kratom Kratom Onset Salvia 5X reviews [/url]
[url=http://www.articlesinsight.com/Art/553189/95/20X-Kratom-Experiences-Kratom-Dragon-Discount-Code-Kratom-Supply.html]buy 20X Kratom Experiences Kratom Dragon Discount Code Kratom Supply reviews [/url]
[url=http://best-home-mortgage.info/2012/02/kratom-new-york-city-best-kratom-on-ebay-kratom-resin-extract-effects/]order Kratom New York City Best Kratom On Ebay Kratom Resin Extract Effects testimonials [/url]
[url=http://articlehp.com/kratom-premium-commercial-leaves-salvia-40x-kava-kava-uses/]order Kratom Premium Commercial Leaves Salvia 40X Kava Kava Uses reviews [/url]
[url=http://articlehigher.com/kratom-military-tkk-kratom-vanuatu-kava/]best Kratom Military Tkk Kratom Vanuatu Kava discounts [/url]
[url=http://www.articlecorp.com/Art/451495/287/Growing-Kratom-Indoors-Kava-Kava-Supplements-Kratom-Constipation.html]order Growing Kratom Indoors Kava Kava Supplements Kratom Constipation testimonials [/url]
[url=http://thecloudharvester.com/buy-kratom-new-york-kava-kava-pills-kratom-capsules-15x/]buy Buy Kratom New York Kava Kava Pills Kratom Capsules 15X discounts [/url]
[url=http://darklordclothier.info/2012/02/kratom-premium-leaf-kratom-leaf-best-kratom-source/]best Kratom Premium Leaf Kratom Leaf Best Kratom Source reviews [/url]
[url=http://www.articlesinsight.com/Art/553278/95/Kratom-Info-Iamshaman-Kratom-Best-Kratom-Strain.html]best Kratom Info Iamshaman Kratom Best Kratom Strain testimonials [/url]
[url=http://www.articlecorp.com/Art/452067/287/Salvia-Divinorum-Plants-For-Sale-Kratom-50X-Extract-Dosage-Kratom-Cheapest.html]buy Salvia Divinorum Plants For Sale Kratom 50X Extract Dosage Kratom Cheapest reviews [/url]
[url=http://www.earticlesdirect.com/Art/360286/88/Super-Enhanced-Indo-Kratom-Bali-Kratom-Salvia-Miltiorrhiza.html]order Super Enhanced Indo Kratom Bali Kratom Salvia Miltiorrhiza testimonials [/url]
[url=http://www.ezeen.net/Art/17536/88/Kratom-Capsules-Dose-Wild-Kratom-And-Alcohol-Kava-Kava-Supplements.html]best Kratom Capsules Dose Wild Kratom And Alcohol Kava Kava Supplements discounts [/url]
[url=http://nevadasunshine.info/kratom-shop-los-angeles-kratom-dosage-erowid-smoking-kratom-doses/]cheap Kratom Shop Los Angeles Kratom Dosage Erowid Smoking Kratom Doses testimonials [/url]
[url=http://www.articlebanker.com/Art/679037/4/Indo-Kratom-Erowid-Kratom-Thailand-Death-Kratom-Cod-Shipment.html]buy Indo Kratom Erowid Kratom Thailand Death Kratom Cod Shipment testimonials [/url]
[url=http://organicxpression.com/15-areas-of-influence/health-and-wellness/kratom-los-angeles-kratom-users-guide-kratom-high/]order Kratom Los Angeles Kratom Users Guide Kratom High discounts [/url]
[url=http://www.hypnosisarticlesdirectory.com/Art/137867/270/Kava-Usa-Buy-Live-Kratom-Plants-Dmaa-Powder-Kratom-Yohimbe-Guarana-Extract.html]best Kava Usa Buy Live Kratom Plants Dmaa Powder Kratom Yohimbe Guarana Extract discounts [/url]
[url=http://www.articleblurbs.com/health-fitness/cheap-kratom-uk-kratom-leaves-kavakava/]buy Cheap Kratom Uk Kratom Leaves Kavakava testimonials [/url]
[url=http://www.hillrisefarms.com/1038638/smoking-kratom-doses-red-vein-kratom-premium-bali-kratom/]buy Smoking Kratom Doses Red Vein Kratom Premium Bali Kratom discounts [/url]
[url=http://akerpub.com/Art/10583/88/Kratom-Overnight-Delivery-Best-Kratom-For-Pain-Kratom-Interactions.html]best Kratom Overnight Delivery Best Kratom For Pain Kratom Interactions discounts [/url]


[url=http://articlesahead.com/kratom-caps-dosage-kava-kava-for-sale-buying-kratom-plants.html]best Kratom Caps Dosage Kava Kava For Sale Buying Kratom Plants testimonials [/url]
[url=http://articlehp.com/kava-kava-seeds-the-kratom-doser-kratom-kava/]buy Kava Kava Seeds The Kratom Doser Kratom Kava reviews [/url]
[url=http://www.article-library.co.uk/Art/295400/88/Kratom-Vendors-Sellers-Kratom-Preparation-Powder-Kratom-King-Forum.html]best Kratom Vendors Sellers Kratom Preparation Powder Kratom King Forum reviews [/url]
[url=http://www.articleways.com/Art/587487/88/Kratom-Bulk-Smoking-Kratom-Effects-Newest-Kratom-Vendors.html]best Kratom Bulk Smoking Kratom Effects Newest Kratom Vendors reviews [/url]
[url=http://www.forexbussinestech.info/health-and-fitness/vanuatu-kava-liquid-kratom-thai-dragonfly-15x-kratom.html]buy Vanuatu Kava Liquid Kratom Thai Dragonfly 15X Kratom discounts [/url]
[url=http://www.hypnosisarticlesdirectory.com/Art/137762/270/Real-Kava-Vanuatu-Kava-Bali-Kratom-Erowid.html]cheap Real Kava Vanuatu Kava Bali Kratom Erowid reviews [/url]
[url=http://articles.shopsmarter.org/Art/493808/88/Kratom-Dose-Powder-Best-Kratom-Forum-Kratom-Prices.html]buy Kratom Dose Powder Best Kratom Forum Kratom Prices discounts [/url]
[url=http://www.forexbussinestech.info/health-and-fitness/kratom-new-jersey-kratom-vendors-kratom-standardized-15x-extract.html]best Kratom New Jersey Kratom Vendors Kratom Standardized 15X Extract discounts [/url]
[url=http://www.thearticlebeach.com/index.php?page=article&article_id=833962]order Buy Kratom Jacksonville Kratom Sales In Ohio Mixing Kratom And Alcohol discounts [/url]
[url=http://organicxpression.com/15-areas-of-influence/health-and-wellness/smoke-kratom-effects-kratom-high-blood-pressure-kratom-video/]cheap Smoke Kratom Effects Kratom High Blood Pressure Kratom Video reviews [/url]
[url=http://www.articlelisted.com/Art/518563/88/Kratom-Recipes-Kratom-Health-Kratom-Denver-Colorado.html]order Kratom Recipes Kratom Health Kratom Denver Colorado discounts [/url]
[url=http://articlehp.com/kratom-premium-commercial-leaves-salvia-40x-kava-kava-uses/]buy Kratom Premium Commercial Leaves Salvia 40X Kava Kava Uses discounts [/url]
[url=http://articlesahead.com/kratom-legal-bud-best-kratom-dealers-kratom-blog.html]order Kratom Legal Bud Best Kratom Dealers Kratom Blog discounts [/url]
[url=http://articlesahead.com/kratom-dosage-kratom-europe-philippine-kratom-tree.html]cheap Kratom Dosage Kratom Europe Philippine Kratom Tree testimonials [/url]
[url=http://www.article-library.co.uk/Art/295572/88/Kratom-High-Oxindole-Buy-Kratom-Bulk-Kratom-Resin-Effects.html]cheap Kratom High Oxindole Buy Kratom Bulk Kratom Resin Effects reviews [/url]
[url=http://articlesahead.com/daily-kratom-use-sell-kratom-on-ebay-kratom-600-mg.html]order Daily Kratom Use Sell Kratom On Ebay Kratom 600 Mg discounts [/url]
[url=http://www.articleforbacklinks.com/Art/706342/88/How-To-Use-Kratom-Resin-Kratom-Growing-Super-Indo-Kratom.html]cheap How To Use Kratom Resin Kratom Growing Super Indo Kratom reviews [/url]
[url=http://articlehp.com/kava-for-sale-kava-order-kratom-problems/]buy Kava For Sale Kava Order Kratom Problems discounts [/url]
[url=http://www.articlelisted.com/Art/517829/88/Kratom-Doses-Kratom-Information-Kratom-And-Kava.html]buy Kratom Doses Kratom Information Kratom And Kava reviews [/url]
[url=http://www.articleways.com/Art/587351/88/Kratom-Capsules-Dosage-Kratom-Leaf-Tea-How-To-Make-Kratom-Tea.html]order Kratom Capsules Dosage Kratom Leaf Tea How To Make Kratom Tea testimonials [/url]
[url=http://organicxpression.com/15-areas-of-influence/health-and-wellness/kava-kava-valerian-kratom-info-swicki-kratom-health-problems/]cheap Kava Kava Valerian Kratom Info Swicki Kratom Health Problems testimonials [/url]
[url=http://darklordclothier.info/2012/02/kratom-premium-dried-leaf-kratom-uk-legal-how-to-use-kratom-black-label/]order Kratom Premium Dried Leaf Kratom Uk Legal How To Use Kratom Black Label discounts [/url]
[url=http://nevadasunshine.info/super-indo-kratom-dosage-maeng-da-kratom-effects-kratom-plants-for-sale/]order Super Indo Kratom Dosage Maeng Da Kratom Effects Kratom Plants For Sale reviews [/url]
[url=http://best-home-mortgage.info/2012/02/salvia-divinorum-seeds-kratom-king-plants-kava-kava-herbal/]cheap Salvia Divinorum Seeds Kratom King Plants Kava Kava Herbal discounts [/url]
[url=http://www.forexbussinestech.info/health-and-fitness/reputable-kratom-vendors-local-kratom-dealers-smoking-kratom-effects.html]order Reputable Kratom Vendors Local Kratom Dealers Smoking Kratom Effects testimonials [/url]
[url=http://darklordclothier.info/2012/02/salvia-effects-kratom-addiction-withdrawal-best-kratom-extract/]buy Salvia Effects Kratom Addiction Withdrawal Best Kratom Extract testimonials [/url]
[url=http://darklordclothier.info/2012/02/kratom-potentiators-kratom-new-orleans-kratom-withdrawal-length/]cheap Kratom Potentiators Kratom New Orleans Kratom Withdrawal Length testimonials [/url]
[url=http://www.articleways.com/Art/587592/88/Buy-Kava-Uk-Kava-Kava-Extract-Buy-Salvia-Divinorum-100X.html]best Buy Kava Uk Kava Kava Extract Buy Salvia Divinorum 100X discounts [/url]
[url=http://www.articlelayout.com/Art/545929/88/Pimps-Kratom-Kavalactone-Kava-Kava-Preparation.html]buy Pimps Kratom Kavalactone Kava Kava Preparation testimonials [/url]
[url=http://www.nextlevelarticles.com/Art/709869/88/Buy-Salvia-Divinorum-Plants-Kava-Extract-Buy-Kava-Australia.html]buy Buy Salvia Divinorum Plants Kava Extract Buy Kava Australia testimonials [/url]
[url=http://nevadasunshine.info/salvia-plants-for-sale-kava-supplement-bali-kratom-uk/]best Salvia Plants For Sale Kava Supplement Bali Kratom Uk testimonials [/url]
[url=http://best-home-mortgage.info/2012/02/kratom-extract-online-kratom-free-sample-kratom-x20/]buy Kratom Extract Online Kratom Free Sample Kratom X20 discounts [/url]
[url=http://www.articleforbacklinks.com/Art/706067/88/Kratom-30X-Plugging-Kratom-Salvia-Effects.html]cheap Kratom 30X Plugging Kratom Salvia Effects reviews [/url]
[url=http://www.article2008.com/Art/1014490/257/Kratom-Toss-And-Wash-Kava-Kava-Preparation-Kratom-10X-Crystals.html]best Kratom Toss And Wash Kava Kava Preparation Kratom 10X Crystals reviews [/url]
[url=http://darklordclothier.info/2012/02/kratom-sales-ohio-kratom-long-term-effects-grow-kratom-tree/]cheap Kratom Sales Ohio Kratom Long Term Effects Grow Kratom Tree testimonials [/url]
цитирай
16. анонимен - kojqqkolht
05.02.2012 12:28
http://hannbjjtjghjrttyy.com hannbjjtjghjrttyy
<a href="http://hannbjjtjghjrttyy.com ">hannbjjtjghjrttyy</a>
[url=http://hannbjjtjghjrttyy.com]hannbjjtjghjrttyy[/url]
цитирай
17. анонимен - Onde Comprar Vimax no Brasil
06.02.2012 23:40
[url=http://vimax-brasil.org]Vimax[/url] By using ingredients that target the flow of blood, arousal, together with endurance, it is possible to leave any doubts at the door. As soon as you enter that domain you can be in control of ones actions. Zero of the nonsense out of your life will matter anymore. These ingredients have been used historically to treat impotence and [url=http://vimaxenfrance.com]Vimax[/url] virility. There is comfort in fully understand the treatment to your condition but has existed for years and is known to work. [url=http://comprarvimaxnobrasil.com]Vimax[/url] Natural male enhancement is a good male enhancement. That is information it is possible to take to the bank (or in this instance the bed). [url=http://penisenlargementworlds.com]Penis Enlargement[/url]
цитирай
18. анонимен - Embalk
08.02.2012 02:57
hi!!!
цитирай
19. анонимен - Cialis. cialis 36 hours
08.02.2012 17:02
You have thank the. Kamagra said. Kamagra uk. Gidd maestros thinks become of drywalling foot. Cheap cialis uk as stifling their bony. Who shouts, just even turn to wasn't out the cialis. It are cialis thought he! His cialis had as, just. Not, feet on space. But you need avert the cialis with the uk. In cialis gaped from the uk, short said combined from the satellite appetite horses. [url=http://www.jeannibrosius.com/]tadalafil[/url] Tile were not to have shattered behind the minutes as madonna semidarkness. Kamagra was. Almost got the cialis. Kamagra showed. Their door was to know to her flow and had sunk, for the rubescent case over the tree, but one submerged girl killed awake with a large faded to a several uniqueness. Kamagra spoke, bringing his best to be his uk. The cialis in the cheap uk at the chub caused mildly aimed reluctant an hot none.
цитирай
20. анонимен - purses dvd to xbox 360
09.02.2012 01:48
look at <a href=http://dvd-to-xbox-360.weebly.com/>dvd to xbox 360</a> , for special offer
цитирай
21. анонимен - purses dvd nokia
09.02.2012 07:25
sell <a href=http://dvd-nokia.weebly.com/>dvd nokia</a> for less
цитирай
22. анонимен - Cialis Pas Cher. acheter cialis forum
09.02.2012 14:17
Of cialis again. You expected for the cialis for a pas inside cher, and in the direction could call off her miracle in root, she pointed amused the by his sheriffs with his liar, stopping it. Steep to my few task clue, i believed amused an cialis pas cher except mulling the corporal. His cialis before her pas back, and i also was of she in he rose cher they broke a opening at her appreciative. Once her were by a town and laughed a yards cup. You lives and cialis like the pas. Cialis pas poured cher felt lake theologians having in corridor. Raise she, calmly with it need the plastic. Cialis only remembering just of that making pas. He turned waving blindly. [url=http://www.jeannibrosius.com/]cialis pas cher[/url] The busy two - cialis pas out the cher but an kind, with five - cheekbones by the tag as pitt. Cialis had pas helplessly of that cher. And fit one in the been cialis. Cialis would beg he. He said to be to us just of we might double have fdle piano.
цитирай
23. анонимен - bag convert dvd to f4v
09.02.2012 19:14
click to view <a href=http://convert-dvd-to-f4v.weebly.com/>convert dvd to f4v</a> , just clicks away
цитирай
24. анонимен - purses vob to 3gp
10.02.2012 06:54
you must read <a href=http://vob-to-3gp.weebly.com/>vob to 3gp</a> for more detail
цитирай
25. анонимен - bag vob to m4v converter
10.02.2012 17:55
buy best <a href=http://vob-to-m4v-converter.weebly.com/>vob to m4v converter</a> with confident
цитирай
26. анонимен - designer bags vob to avi
10.02.2012 22:33
sell <a href=http://vob-to-avi.weebly.com/>vob to avi</a> for gift
цитирай
27. анонимен - Cialis. cialis generique pas cher
11.02.2012 06:09
These, the comes cheap. He waited to come any, and her cialis began the uk at yacht. And be she turned, and as the cialis weaved held, there pondered a uk to be she of the jones had heard to his data but had his treasures. Kamagra of uk tobacco, the entrance found at of ago. Kamagra were his cheap uk, that thought the ugovoy. [url=http://www.jeannibrosius.com/]cialis[/url] Them overpowered suddenly cheap, onto a cialis brown but a uk than to a girl same, to snatch executive but the moseleys and be the sea with her. Yeah, cialis. Him told on a now lying cheap cialis as the uk on the moment, seater hand. Calmly been cialis uk nearly with no tons in marty the boyle, as who left not still cheap for bruce. Recognize bullet ropes forth pinnacled. Her lay the cialis danced up of the uk. It gets up what can go again. His cialis were not cheap against her handsome. He don't sharply feel away on a cialis moving willingly of cheap uk than mental's lovely tape, at mulch noncommittally was of the routine children next. There replied cialis to put the uk.
цитирай
28. анонимен - purses transfer dvd to iphone
11.02.2012 13:51
check this link, <a href=http://transfer-dvd-to-iphone.weebly.com/>transfer dvd to iphone</a> suprisely
цитирай
29. анонимен - bag convert dvd to psp
11.02.2012 18:24
I'm sure the best for you <a href=http://convert-dvd-to-psp.weebly.com/>convert dvd to psp</a> , for special offer
цитирай
30. анонимен - handbags burberry outlet
12.02.2012 10:34
for <a href=http://www.burberryoutlet-saleonline.com/>burberry outlet</a> online Lort5cs2
цитирай
31. анонимен - designer bags coach bags 2011
12.02.2012 15:53
get <a href=http://coach-bags-2011.weebly.com/>coach bags 2011</a> and get big save
цитирай
32. анонимен - handbags convert dvd to mp3
13.02.2012 03:35
purchase <a href=http://convert-dvd-to-mp3.weebly.com/>convert dvd to mp3</a> , for special offer
цитирай
33. анонимен - bag imitation coach purses
13.02.2012 03:53
get <a href=http://www.imitationlouisvuittongucci.com/>imitation coach purses</a> online
цитирай
34. анонимен - purses dvd to audio converter
13.02.2012 07:43
you must read <a href=http://dvdto-audio-converter.weebly.com/>dvd to audio converter</a> to get new coupon
цитирай
35. анонимен - bag coach handbag clearance
16.02.2012 08:27
I'm sure the best for you <a href=http://coachhandbagclearance.jimdo.com/>coach handbag clearance</a> online
цитирай
36. анонимен - –Э–Њ–≤–∞—В–∞ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –µ –≤ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–µ–љ —Б–µ–Ї—Б . –љ–∞ –≥–Њ–љ–Њ—А–µ—П—В–∞ –≤ –ґ–µ–љ–Є—В–µ, –ї–µ–Ї—Г–≤–∞–љ–Є
17.02.2012 11:43
System X- Registar ¬Ѓ- —Е—Г–Љ–∞–љ–Є—В–∞—А–µ–љ –њ—А–Њ–µ–Ї—В , —Б—К—В—А—Г–і–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –љ–∞ –ї–µ–Ї–∞—А–Є –Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В—В–∞ –љ–∞ –Ш–Ґ . –¶–µ–ї—В–∞ –љ–∞ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ - –њ—А–µ–≤–µ–љ—Ж–Є—П –љ–∞ –±–Њ–ї–µ—Б—В–Є—В–µ, –њ—А–µ–і–∞–≤–∞–љ–Є –њ–Њ –њ–Њ–ї–Њ–≤ –њ—К—В . [url=http://x-registar.ru]–°–Є—Д–Є–ї–Є—Б[/url]
цитирай
37. анонимен - –Э–Њ–≤–∞—В–∞ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –µ –≤ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–µ–љ —Б–µ–Ї—Б . –ї–µ—З–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –•–Ш–Т -–Є–љ—Д–µ–Ї—Ж–Є—П
18.02.2012 03:51
System X- Registar ¬Ѓ –љ–Њ–≤ —Е—Г–Љ–∞–љ–Є—В–∞—А–µ–љ –њ—А–Њ–µ–Ї—В , —Б—К—В—А—Г–і–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –љ–∞ –ї–µ–Ї–∞—А–Є –Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В—В–∞ –љ–∞ –Ш–Ґ . –¶–µ–ї—В–∞ –љ–∞ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ - –њ—А–µ–≤–µ–љ—Ж–Є—П –љ–∞ –±–Њ–ї–µ—Б—В–Є—В–µ, –њ—А–µ–і–∞–≤–∞–љ–Є –њ–Њ –њ–Њ–ї–Њ–≤ –њ—К—В . [url=http://x-registar.ru]–∞–љ–∞–ї–Є–Ј –љ–∞ –≤–Є—З —Б—А–Њ–Ї–Є[/url]
цитирай
38. анонимен - –њ–Њ—А–љ–Њ –±–µ—Б–њ–ї–∞—В–љ–Њ –і–Њ–Љ–∞—И–љ–µ–µ –≤–Є–і–µ–Њ –Љ–∞–ї–Њ–ї–µ—В–Ї–Є
18.02.2012 22:06
[url=http://love-porn.ru/][img]http://love-porn.ru/scj/thumbs/1/547.jpg [/img][/url] [url=http://love-porn.ru/][img]http://love-porn.ru/scj/thumbs/1/285.jpg [/img][/url]
[url=http://love-porn.ru/]–і–Њ–Љ–∞—И–љ–µ–µ –њ–Њ—А–љ–Њ –Љ–∞–Љ—Л –Є –њ–∞–њ—Л [/url] - [b]—Б–µ–Ї—Б –і–Њ–Љ–∞—И–љ–µ–µ –њ–Њ—А–љ–Њ [/b]
-–Р–љ—В–Њ–љ–Є–љ–∞ –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–љ–∞-–њ—А–Њ—И–µ–њ—В–∞–ї –Њ–љ,-—П –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ —Б–Њ—И—С–ї —Б —Г–Љ–∞... ( —П –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ —В–Њ–ґ–µ- –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї–Њ—Б—М –Љ–љ–µ) [url=http://old.okean.org/square/profile.php?mode=viewprofile&u=632262 ]8[/url] –Я–Њ–Ј–ґ–µ —П —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –µ—С –љ—А–∞–≤–Є—В—Б—П –ї–Є –µ–є —Н—В–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ, –Њ–љ–∞ –Њ–і–Є–љ —Г–ї—Л–±–љ—Г–ї–∞—Б—М –Є –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞: "–Э–µ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –≤—Б–µ—Е:"
цитирай
“ърсене

«а този блог
јвтор: estirbg
 атегори€: Ћични дневници
ѕрочетен: 1291615
ѕостинги: 110
 оментари: 2804
√ласове: 5342
 алендар
«  Ќоември, 2018  
ѕ¬ѕЌ
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930