Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
18.08.2013 11:14 - КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ КОЯ Е ИСТИНСКАТА БОЖИЯ ЦЪРКВА И ФАЛШИВИТЕ ПРОПОВЕДНИЦИ
Автор: estirbg Категория: Тя и той   
Прочетен: 11295 Коментари: 13 Гласове:
10

Последна промяна: 10.09.2013 10:11

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg

image

       Едва ли трябва да ви убеждавам, че днес жи­ве­ем в един враждебно настроен и раз­де­лен свят. Раз­единението особено контрастно е проявено в ре­ли­ги­оз­на­та сфе­ра. Сто­ти­ци цър­ков­ни об­щес­т­ва, из­по­ве­да­ния, де­но­ми­на­ции! Християнският свят е разделен от традиции и предания, религиозни философии и теологични спорове относно Библията. До това плачевно състояние едва ли се би достигнало, ако вяр­ва­щи­те биха приели Биб­ли­ята ка­то аб­со­лю­тен ав­то­ри­тет. Ако Божието слово бе единственият фундамент, раз­де­ле­ни­ето би из­чез­на­ло и всич­ки хрис­ти­яни би­ха дош­ли до пъл­но един­с­т­во.
Тогава? Как да се ориентираме в тази тъмна, гъста и опасна гора от религиозни теории и църкви с различни небесни брандове, пламенно пропагандиращи опрощения, спасения и небесно жителство в бъдещия живот при Второто пришествие?
Мо­жем ли със си­гур­ност да раз­ли­чим ис­тин­с­ка­та цър­ква от фал­ши­ви­те? Има ли ед­на един­с­т­ве­на ис­тин­с­ка цър­к­ва? И как да разпознаем истинските проповедници от фалшивите?
Има отговор и той е даден в самото Божие слово...
Нека да прочетем и узнаем първо какво значи "църква" -
По­ня­ти­ето "цър­к­ва" е ос­нов­но биб­лейс­ко по­ня­тие и не оз­на­ча­ва сгра­да­та за бо­гос­лу­же­ния, а сбо­ра от вяр­ва­щи­те. В Биб­ли­ята цър­к­ва­та е пред­с­та­ве­на с един мно­го ха­рак­те­рен про­ро­чес­ки сим­вол, сим­во­лът "же­на" – 2Кор.11:2 и Откр.19:7,8:

„За­що­то рев­ну­вам за вас с бо­жес­т­ве­на рев­ност, по­не­же ви сго­дих с един мъж да ви пред­с­та­вя на Хрис­тос ка­то чис­та де­ви­ца." 2Кор. 11:2

„Нeкa се рад­ва­ме и се ве­се­лим и не­ка от­да­дем на Не­го сла­ва, за­що­то дой­де сват­ба­та на Аг­не­ца и Не­го­ва­та же­на се е при­гот­ви­ла. И на нея щ бе поз­во­ле­но да се об­ле­че в све­тъл и чист ви­сон; за­що­то ви­со­нът са пра­вед­ни­те де­ла на све­ти­ите." Откр.19:7,8

В пър­вия текст ап. Па­вел оли­цет­во­ря­ва ко­ринтс­ка­та цър­к­ва с чис­та де­ви­ца. Бо­жес­т­ве­ни­ят Го­де­ник на цър­к­ва­та е Хрис­тос. Вто­ри­ят текст го­во­ри за сват­бе­но­то тър­жес­т­во на Хрис­тос (Аг­не­то). Не­го­ва­та "съп­ру­га" е об­ле­че­на в чист ви­сон, сим­вол на мо­рал­на­та чис­то­та на цър­к­ва­та Му.

Но в Св. Пи­са­ние са пред­с­та­ве­ни две съ­вър­ше­но раз­лич­ни же­ни ка­то сим­во­ли на цър­к­ва­та - поч­те­на­та и мо­рал­на же­на е об­раз на ис­тин­с­ка­та Хрис­то­ва цър­к­ва, а блуд­ни­ца­та, амо­рал­на­та же­на сим­во­ли­зи­ра отс­тъ­пи­ла­та от ис­ти­на­та цър­к­ва. Те­зи две цър­к­ви и тях­на­та ис­то­рия са опи­са­ни съ­от­вет­но в Откр. 12 гл. и 17 гл. чрез две же­ни, ко­ито се раз­ли­ча­ват по ха­рак­тер, жи­вот и вън­шен вид.

Откр. 12 гл. е знаменателно про­ро­чес­т­во за ис­то­рия­та на Бо­жи­ята цър­к­ва от дни­те на Хрис­тос до пос­лед­ни­те вре­ме­на. В нея ще от­к­ри­ем пър­ви­те три ха­рак­те­рис­ти­ки на ис­тин­с­ка­та цър­к­ва днес. А чет­вър­тия бе­лег ще на­ме­рим в Откр. 14 гл.

В Откр.12:1-6 четем:

„И го­ля­мо зна­ме­ние се яви на не­бе­то - же­на об­ле­че­на със слън­це­то, с лу­на­та под кра­ка­та ъ и на гла­ва­та щ ве­нец oт 12 звез­ди. Тя бе­ше бре­мен­на и ви­ка­ше от ро­дил­ни бол­ки, ка­то се мъ­че­ше да ро­ди. И дру­го зна­ме­ние се яви на не­бе­то, и ето, го­лям ог­не­но­чер­вен змей, кой­то има­ше 7 гла­ви и 10 ро­га, и на гла­ви­те му 7 ко­ро­ни. А опаш­ка­та му ка­то зав­ле­че ед­на тре­та част от не­бес­ни­те звез­ди, ги хвър­ли на зе­мя­та; и зме­ят зас­та­на пред же­на­та, ко­ято ще­ше да ро­ди, за да изя­де де­те­то щ щом ро­ди. И тя ро­ди мъж­ко де­те, ко­ето ще  уп­рав­ля­ва всич­ки на­ро­ди с же­ляз­на то­яга; и нейно­то де­те бе­ше граб­на­то и зaне­сенo при Бо­га, до­ри при Не­го­вия прес­тол. То­га­ва же­на­та по­бег­на в пус­ти­ня­та, къ­де­то има­ше мяс­то при­гот­ве­но от Бо­га, за да я хра­нят там 1260 дни."

Апос­тол Йо­ан виж­да в то­ва ви­де­ние ед­на прек­рас­на же­на в не­бес­на об­с­та­нов­ка. Оче­вид­но то­ва е ед­но сим­во­лич­но ви­де­ние и сим­во­ли­те тряб­ва да бъ­дат иден­ти­фи­ци­ра­ни в са­ма­та Биб­лия. Съг­лас­но гор­ни­те обяс­не­ния, та­зи кра­си­ва же­на пред­с­тав­ля­ва ис­тин­с­ка­та цър­к­ва. По­не­же в то­зи па­саж тя е пред­с­та­ве­на ка­то раж­да­ща Хрис­тос, а по-къс­но след въз­не­се­ни­ето на Хрис­тос ка­то прес­лед­ва­на, тя е сим­вол на цър­к­ва­та в Ста­рия и Но­вия 3авет. Же­на­та е об­ле­че­на със слън­це­то и е стъ­пи­ла на лу­на­та. "Слън­це­то" е Бо­жи­ята сла­ва, от­к­ри­та спе­ци­ал­но в Но­вия За­вет. В не­го ис­ти­на­та и спа­си­тел­ни­ят план са очер­та­ни със слън­че­ва яс­но­та. Лу­на­та ня­ма соб­с­т­ве­на свет­ли­на, а све­ти с от­ра­зе­на от слън­це­то свет­ли­на. Тя е сим­вол на ста­ро­за­вет­на­та сис­те­ма от об­ре­ди и жер­т­ви, об­ра­зи и про­ро­чес­т­ва, ко­ито са­мо от­ра­зя­ват сла­ва­та на Хрис­тос. Те бя­ха са­мо "сян­ка" – Евр.10:1:

„За­що­то за­ко­нът ка­то съ­дър­жа в се­бе си са­мо сян­ка­та на бъ­де­щи­те доб­ри­ни, а не са­ма­та същ­ност на не­ща­та...”

Хрис­то­ви­ят кръст хвър­ля дъл­га сян­ка - от Едем до Гол­го­та. В Ста­рия За­вет ис­ти­на­та и спа­си­тел­ни­ят план са да­де­ни  по-за­во­али­ра­но, и се нуж­да­ят от ос­вет­ле­ни­ето на Но­вия За­вет.

Цър­к­ва­та е стъ­пи­ла вър­ху лу­на­та и е об­ле­че­на в слън­це­то. Ста­ри­ят и Но­ви­ят 3авет са неделимото Сло­во Бо­жие. Вза­им­но се обяс­ня­ват и до­пъл­ват до пъл­но един­с­т­во и за­вър­ше­ност на Бо­жи­ето Сло­во. Ста­ри­ят 3авет без Но­вия е не­за­вър­шен и не­изяс­нен. Но­ви­ят 3авет без Ста­рия е ви­сящ, без ос­но­ва­ние. За­то­ва и ве­ли­ки­ят бо­гос­лов ап. Па­вел за­явя­ва - 2Тим.3:16:

„Ця­ло­то пи­са­ние е бо­гов­дъх­но­ве­но..."

Забележете "ЦЯЛОТО ПИСАНИЕ". В та­зи чуд­на кар­ти­на же­на­та е увен­ча­на с ко­ро­на от 12 звез­ди. Ко­ро­на­та винаги е била сим­вол на по­бе­да. Цър­ква­та е по­беж­да­ва­ща и в края на времената ще три­ум­фи­ра над си­ли­те на зло­то. 3вез­ди­те в Биб­ли­ята са сим­вол на верни до смърт Божии служители, и тъй ка­то уда­ре­ни­ето е пос­та­ве­но вър­ху но­во­за­вет­на­та цър­к­ва,  то не­съм­не­но то­ва са 12-­те апос­то­ли на Хрис­тос. Пос­ред­с­т­вом про­леп­цис (пред­ва­ри­тел­но пред­с­та­вя­не) цър­к­ва­та с 12-те апос­то­ли е пред­с­та­ве­на ка­то на­пъл­но ор­га­ни­зи­ра­на още пре­ди Хрис­тос да се яви на сце­на­та. "Ро­дил­ни­те бол­ки" по­каз­ват сил­ния коп­неж на Бо­жия на­род през ця­ла­та ста­ро­за­вет­на епо­ха в тръпнещо очакване на Божия Спа­си­тел.

Зме­ят сим­во­ли­зи­ра са­та­на, дейс­т­ващ чрез раз­лич­ни прес­лед­ва­щи си­ли. Мъж­ко­то де­те оче­вид­но е Хрис­тос и в ст. 5 се го­во­ри за Не­го­во­то въз­не­се­ние. Особено ва­жен е  ст.6, кой­то съвместно със ст.13,14 пред­сказ­ва един дъ­лъг, тъ­мен пе­ри­од на прес­лед­ва­не на Божията цър­к­ва­та след Хрис­то­во­то въз­не­се­ние - Откр.12:13,14:

„След ка­то зме­ят ви­дя, че бе сва­лен на зе­мя­та, тoŭ поч­на да прес­лед­ва же­на­та, ко­ято бе ро­ди­ла мъж­ко­то дeтe. И бя­ха да­де­ни се на же­на­та две­те кри­ла на го­лям орел, за да от­ле­ти на мяс­то­то си в пус­ти­ня­та, там къ­де­то я хра­нят за вре­ме и вре­ме­на и по­ло­вин вре­ме, скир­та от ли­и­ето на змея.”

То­ва е поз­на­ти­ят ни сред­но­ве­ко­вен пе­ри­од от 1260 го­ди­ни на пап­с­ко гос­под­с­т­во и прес­лед­ва­не на вер­ни­те Бо­жии ча­да. В те­зи сти­хо­ве той е  представен два пъ­ти; вед­нъж ка­то "1260 дни" и вто­ри път ка­то "Вре­ме и вре­ме­на и по­ло­вин вре­ме".

"Пус­ти­ня­та", къ­де­то тряб­ва­ше да съ­щес­т­ву­ва ис­тин­с­ка­та цър­к­ва, е сим­вол на уеди­не­ние, тъм­ни­на и те­жки ус­ло­вия за жи­вот и опис­ва със­то­яни­ето й в то­зи пе­ри­од, от­де­ле­на от об­щес­т­во­то, прик­ри­та от неп­ри­яте­ли­те, ли­ше­на от офи­ци­ал­но, ле­гал­но съ­щес­т­ву­ва­не. През Сред­ни­те ве­ко­ве Бо­жи­ят на­род, в ли­це­то на изо­ли­ра­ни, тай­ни об­щес­т­ва, ка­то вал­ден­зи­те, бо­го­ми­ли­те, ху­ге­но­ти­те и др., бе­ше прес­лед­ван от офи­ци­ал­на­та ри­мо­ка­то­ли­чес­ка цър­к­ва. То­зи тъ­мен пе­ри­од прик­лю­чи съг­лас­но про­ро­чес­т­во­то в 1798 г., ко­га­то пап­с­ка­та мощ бе­ше сло­ме­на.

Сле­до­ва­тел­но ис­тин­с­ка­та цър­к­ва днес не мо­жем да тър­сим в ли­це­то на ка­то­ли­чес­ка­та или пра­вос­лав­на­та цър­к­ва, за­що­то до 1798 г. ис­тин­с­ка­та цър­к­ва е в "пус­ти­ня­та", ли­ше­на от офи­ци­ал­на об­щес­т­ве­на дей­ност, до­ка­то ка­то­ли­чес­ка­та и пра­вос­лав­на­та цър­к­ви са офи­ци­ал­но съ­щес­т­ву­ва­щи, гос­под­с­т­ву­ва­щи цър­к­ви по то­ва вре­ме. То­ва е пър­ви­ят, ис­то­ри­чес­ки­ят бе­лег на ис­тин­с­ка­та цър­к­ва.

След­ва­щи­те сти­хо­ве на От­к­ро­ве­ние 12 гл. ми­на­ват през ве­ли­ка­та ре­фор­ма­ция и в ст.17 сти­гат до пос­лед­ни­те вре­ме­на - Откр.12:17:

„То­га­ва зме­ят се ра­зя­ри про­тив же­натa и оти­де да во­юва про­тив ос­та­на­ли­те от нейно­то по­том­с­т­во, ко­итo па­зят Бо­жи­ите за­по­ве­ди и cви­детeлcтво­то на Исус."

Тук "ос­та­на­ли­те" от по­том­с­т­во­то на же­на­та пред­став­ля­ват пос­лед­на­та ге­не­ра­ция вер­ни хрис­ти­яни и те са опи­са­ни с из­ра­за: "...па­зят Бо­жи­ите за­по­ве­ди и дър­жат сви­де­тел­с­т­во­то на Исус." В то­зи стих имен­но отк­ри­ва­ме вто­рия и тре­тия бе­лег на ис­тин­с­ка­та цър­к­ва. Кои са те:
Какво значи "...пазят Божиите заповеди"?

Означава, че се отнася  и за­ся­га Бо­жия за­кон. Това е Вторият белег на Истинската Божия църква.Под­чер­та­ва се, че цър­к­ва­та на ос­та­тъ­ка из­ди­га ав­то­ри­те­та на Бо­жи­ите за­по­ве­ди и ги пос­та­вя в ос­но­ва­та на своя ду­хо­вен жи­вот. Ня­кол­ко пъ­ти в От­к­ро­ве­ни­ето Бо­жи­ите за­по­ве­ди са при­ка­че­ни ка­то ат­ри­бут на вер­ния на­род на пос­лед­но­то вре­ме и пос­лед­на­та вест. Фак­тът, че ос­та­тъ­кът е иден­ти­фи­ци­ран по та­къв на­чин, по­каз­ва, че Бо­жи­ят мо­ра­лен за­кон в последните времена ще бъ­де осо­бе­но ос­пор­ван в бор­ба­та меж­ду змея и цър­к­ва­та.

"...и държат свидетелството на Исус."

Това е тре­ти­ят бе­лег на ис­тин­с­ка­та цър­к­ва днес  - носителка е на сви­де­тел­с­т­во­то Ису­со­во. В бъл­гар­с­кия пре­вод - "сви­де­тел­с­т­во за Ису­са" - е неп­ра­ви­лен. Пра­вил­но­то зву­че­не на тек­с­та е "сви­де­тел­с­т­во­то Ису­со­во". То­ва е видно, ко­га­то срав­ним то­зи текст с Откp.19:10 пос­лед­на­та част: ”...за­що­то сви­де­тел­с­т­во­то на Исус е Ду­хът на про­ро­чес­т­во­то...".
Сми­съ­лът на всич­ко то­ва е, че Хрис­тос сви­де­тел­ства на цър­к­ва­та пос­ред­с­т­вом про­ро­чес­т­ва­та. Спе­ци­ал­на­та ра­бо­та на про­ро­ци­те е би­ла да но­сят вес­ти­те на Исус. Чрез про­ро­ци­те Исус сви­де­тел­с­т­ва за ис­ти­на­та - Евр.1:1:

„Бог, Койmo в мно­гоб­рой­ни час­тич­ни от­к­ро­ве­ния и по мно­го на­чи­ни е го­во­рил в cтapo вре­ме на ба­щи­те ни чрез про­ро­ци­те."

Тре­ти­ят бе­лег сле­до­ва­тел­но оз­на­ча­ва, че ис­тинс­ка­та цър­к­ва на пос­лед­но­то вре­ме ще се от­ли­ча­ва с изяв­ле­ни­ето на про­ро­чес­кия дар в нейна­та сре­да. Тя ще при­те­жа­ва вът­реш­но про­ро­чес­ко ръ­ко­вод­с­т­во и ще раз­би­ра и поз­на­ва ос­нов­но биб­лейс­ки­те про­ро­чес­т­ва.

И та­ка Ду­хът на про­ро­чес­т­во­то е един спе­ци­ален дар, с кой­то Бог осе­ня­ва Своя на­род и го при­гот­вя да ус­тои в бор­ба­та с тъм­ни­те си­ли при тях­на­та пос­лед­на ата­ка.

И чет­вър­ти­ят бе­лег на ис­тин­с­ка­та цър­к­ва днес е, че тя ще поз­на­ва и про­по­вяд­ва тройна­та ан­гел­с­ка вест, съ­об­ще­на в Откр.14:6-12. То­ва е ес­тес­т­ве­но и ло­гич­но, за­що­то тя е пос­лед­на­та Бо­жия вест до чо­ве­чес­т­во­то.

Сле­до­ва­тел­но, ако ед­на цър­к­ва днес не съб­лю­да­ва Бо­жи­ите неп­ро­ме­не­ни за­по­ве­ди, тя не мо­же да бъ­де ис­тин­с­ка цър­к­ва. Ако не при­те­жа­ва спе­ци­ал­ния Бо­жий дар, Ду­хът на про­ро­чес­т­во­то, тя не мо­же да бъ­де ис­тин­с­ка цър­к­ва. Ако не поз­на­ва и не про­по­вяд­ва тройна­та ан­гел­с­ка вест, тя не мо­же да бъ­де ис­тин­с­ка цър­к­ва.

Се­га за съ­пос­тав­ка мо­жем да хвър­лим бе­гъл пог­лед вър­ху Откр.17 гл., къ­де­то е пред­с­та­ве­на блуд­ни­ца­та, сим­вол на от­пад­на­ли­те цър­к­ви - Откр.17:1-6:

„...Ела, ще ти по­ка­жа осъж­да­не­то на го­ля­ма­та блуд­ни­ца, ко­ято се­ди над мно­го во­ди; с ко­ято блуд­с­т­ва­ха зем­ни­те ца­ре и зем­ни­те жи­те­ли се опи­ха от ви­но­то на нейно­то блуд­с­т­ва­не... Же­на­та бе об­ле­че­на в пур­пур и чер­ве­но и ук­ра­се­на със зла­то... и дър­же­ше в ръ­ка­та си злат­на ча­ша пъл­на с гну­со­тии и не­чис­то­ти­ите от ней­но­то блуд­с­т­ва­не. А на че­ло­то щ има­ше на­пи­са­но то­ва име: Тайна; ве­ли­ки­ят Ва­ви­лон, май­ка на блуд­ни­ци­те и на зем­ни­те гну­со­тии. И ви­дях, че же­на­та се бе­ше опи­ла oт кръв­та на све­ти­ите и от кръв­та на Ису­со­ви­те мъ­че­ни­ци..."

Откр.17:15 по­каз­ва, че тя гос­под­с­т­ва над мно­го на­ро­ди:

„Ка­за ми още: Во­ди­те, ко­ито си ви­дял, къ­де­то се­ди блуд­ни­ца­та са на­ро­ди и мно­жес­т­ва, пле­ме­на и ези­ци.”

Же­на­та дър­жи в ръ­ка­та си злат­на ча­ша, сим­вол на еван­ге­ли­ето, но то­ва е са­мо фа­са­да, за­що­то та­зи ча­ша е пъл­на с не­чис­то­та, т.е. фал­ши­ви уче­ния. Име­то на из­не­ве­ри­ла­та на Бо­га цър­к­ва спо­ред ст.5 е: "Тай­на, ве­ли­кий Ва­ви­пон."  Име­то пред­с­та­вя ха­рак­те­ра и е тай­на за не­пос­ве­те­ни­те и не­раз­би­ра­щи­те ду­хов­ни­те ис­ти­ни на Бо­жи­ето Сло­во. То­зи текст по­каз­ва, че блуд­ни­ца­та има свои дъ­ще­ри - оне­зи цър­к­ви, ко­ито при­ли­чат на нея в уче­ния, жи­вот и ха­рак­тер. Стих 6 го­во­ри още, че та­зи фал­ши­ва ре­ли­ги­оз­на сис­те­ма е из­би­ва­ла Ису­со­ви­те мъ­че­ни­ци.

 Всич­ки осо­бе­нос­ти на опи­са­ни­ето в От­к­ро­ве­ние 17 гл. иден­ти­фи­ци­рат ри­мо­ка­то­ли­чес­ка­та цър­к­ва ка­то блуд­ни­ца и Ва­ви­лон, а в ис­то­ри­чес­кия кон­текст на пос­лед­ни­те вре­ме­на, във връз­ка с тройния ре­ли­ги­озен съ­юз меж­ду спи­ри­ти­зъм, ка­то­ли­ци­зъм и про­тес­тан­ти­зъм,  всич­ки от­пад­на­ли цър­к­ви също са пред­с­та­ве­ни с те­зи сим­во­ли.

Пред­вид съд­би­те и на­ка­за­ни­ята, ко­ито ще спо­ле­тят то­зи ду­хо­вен Ва­ви­лон, Бог от­п­ра­вя се­ри­озен апел към всич­ки ис­к­ре­ни вяр­ва­щи, да на­пус­нат те­зи фал­ши­ви ре­ли­ги­оз­ни сис­те­ми - Откр.18:4:

„И чух друг глас от не­бе­то койmo каз­ва­ше: Из­лез от нея на­ро­де Мой, за да не учас­т­ваш в гре­хо­ве­те щ и да не спо­де­ляш яз­ви­те щ.”

Ко­га­то на­пус­нат мис­тич­ния Ва­ви­лон, Исус ще се пог­ри­жи за тях­но­то спа­се­ние като в края ще ги обе­ди­ни в ед­но – Йо­ан 10:16:

„И дру­ги ов­це имам, ко­ито не са от та­зи ко­ша­ра, и тях тряб­ва да до­ве­да; и ще чу­ят гла­са Ми; и ще ста­нат ед­но ста­до с един Пас­тир.”

Хрис­то­ва­та “ко­ша­ра” се със­тои от ви­ди­ма­та Бо­жия цър­к­ва с из­б­ро­ени­те бе­ле­зи и всич­ки ис­к­ре­ни вяр­ва­щи, ръ­ко­во­де­ни от Све­тия Дух по све­та (не­ви­ди­ма­та Бо­жия цър­к­ва). Бог е ор­га­ни­зи­рал Сво­ята ви­ди­ма цър­к­ва да бъ­де но­си­тел на ис­ти­на­та и свет­ли­на на све­та и да раз­не­се тройна­та ан­гел­с­ка вест.

Ис­тин­с­ка­та цър­к­ва е би­ла ви­на­ги обект на най-­неж­ни гри­жи от Бо­жия стра­на. Тя е Бо­жи­ята скъ­по­цен­ност на зе­мя­та - 1Петр.2:4,5:

“При Ко­го­то, ка­то ид­ва­те ка­то при жив ка­мък, от­х­вър­лен от  чо­ве­ци­те, но от Бо­га из­б­ран и скъ­по­це­нен, и вие ка­то жи­ви ка­мъ­ни се съг­раж­да­те в ду­хо­вен дом, за да ста­не­те свя­то све­щен­с­т­во, да при­на­ся­те ду­хов­ни жер­т­ви, бла­гоп­ри­ят­ни на Бо­га чрез Исус Хрис­тос.” 1Петр.2:4,5

В този опасен и коварен океан от заб­лу­ди и фал­ши­фи­ка­ции в све­та, Бо­жи­ята цър­к­ва е па­зи­тел, съх­ра­ни­тел и кре­пи­тел на ис­ти­на­та в све­та - 1Тим.3:15:

„В слу­чай, че за­къс­нея, за да зна­еш как тряб­ва да се дър­жат хо­ра­та в Бо­жия дом, кой­то е цър­к­ва на жи­вия Бог, стълб и опо­ра на ис­ти­на­та."

В края на све­тов­на­та дра­ма Бог ще спа­си Сво­ята по­бе­до­нос­на цър­к­ва.

На Истинската Божия църква са противопоставени неистинските, ръководени от съмнителни божии служители. Как да разпознаем фалшивите проповедници?

След смъртта на апостолите истинското поклонение било омърсено от постепенно развиващите се различни форми на имитация на християнството. Тъй като предвидял това, Исус показал един начин да различаваме фалшивите видове християнство от истинското. Първо, той предупредил: „Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители.“ След това добавил: „От плодовете им ще ги познаете.“ (Матей 7:15–23) Истинските последователи на Исус прилагат на практика онова, което поучавал Той и лесно могат да бъдат разпознати по добрите си плодове.

Често изкусителят действа най-успешно чрез онези, за които най-малко подозираме, че са под негов контрол. На надарени с таланти и образовани хора се гледа с почит и възхищение, като че тези качества могат да заместят липсата на страх от Бога или могат да издействат Божията благодат. Сами по себе си, талантите и културата са Божии дарове; но когато заместват благочестието, когато вместо да приближават душата до Бога я отклоняват от Него, тогава те стават проклятие и примка за човека. Мнозина смятат, че всички, които са учтиви или с фини обноски, принадлежат до известна степен към Христос. Няма по-голяма заблуда от това. Тези качества трябва да украсяват характера на всеки християнин, защото са свързани с истинската религия; но ако не бъдат посветени в служба на Бога, представляват сила за зло. Много образовани хора с висок интелект и изискано поведение, които никога не биха се унижили да извършат нещо, оценяващо се обикновено като безнравствена постъпка, са само шлифована маша в ръцете на Сатана. С прикрития и измамен характер на своето влияние и пример те са много по-опасни врагове на Христовото дело, отколкото невежите и некултурните.  Но никой да не се лъже. Лесно може да се види чии чада са тези злодумци, чий пример следват и за чие дело работят.

“От плодовете им ще ги познаете” (Матей 7:16).

Поведението им 
прилича на поведението на Сатана, отровния клеветник,  “клеветникът на нашите братя” (Откр. 12:10).

Големият измамник има много служители, готови да представят всякакви заблуди, за да впримчат душите - ереси, приспособени към различните вкусове и особености на жертвите.  Негов е планът да довежда в църквата неискрени, необновени хора, които ще подстрекават съмнението и неверието и ще пречат на желаещите да видят напредъка на Божието дело и да участват в него. Много без искрена вяра в Бога и в Неговото Слово се съгласяват с някои принципи на истината и минават за християни. Така своите заблуди могат да прокарат като библейски учения. Твърдението, че не била важна вярата, е една от най- успешните измами на Сатана. Той знае, че приетата с любов истина освещава душата, затова постоянно се стреми да я замества с измислени теории, басни и други “евангелия”. Още от самото начало Божиите служители се бореха с фалшиви учители,  проявяващи се не само като порочни хора, но и като разпространители на заблуди, фатални за душите. Илия, Еремия,  Павел, твърдо и смело се противопоставяха на онези, които отклоняваха народа от Словото Божие. Свободомислието, определящо като маловажна правилната религиозна вяра, се отричаше от тези свети защитници на истината.  Празните, пресилени тълкувания на Божието слово и многото, ширещи се в християнския свят днес противоречащи си възгледи за религиозната вяра, са дело на големия ни противник с цел да обърква умовете, та да не различават истината. А несъгласието и разединенията в църквите на днешното християнство се дължат до голяма степен на преобладаващия обичай да се изопачава Свещеното писание с цел да се поддържа някаква любима теория. Вместо да изучават Божието слово внимателно, със смирено сърце, за да познаят Неговата воля,  много хора само търсят да открият там нещо странно и оригинално.  За да подкрепят лъжливите учения и нехристиянски обичаи, някои взимат текстове от Писанията, отделени от контекста,  понякога дори, за да докажат твърдението си, цитират половината от даден стих. А всъщност останалата част,  нецитираната, показва, че значението е точно противоположното.  С хитростта на змията се обосновават чрез несвързани помежду си изрази, подредени така, че да подхождат на плътските им желания. Други, с богата фантазия, тълкуват образите и символите от Свещеното писание, без да се съобразяват с истината, че то самото тълкува себе си, а после представят приумиците си като учения на Библията.

Винаги когато Свещеното писание започва да се изучава без дух на молитва, смирение и готовност да се възприеме, както най-простите и ясните, така и най-трудните пасажи ще бъдат преиначавани. Водачите на папството избират такива части от Писанието, които служат най-добре на целите им, тълкуват ги според интересите си и след това ги представят на хората, като им отнемат правото сами да го изучават и да разбират светите му истини. Библията трябва да бъде дадена на народа така,  както буквално гласи. По-добре ученията на Свещеното писание да нямат никакво библейско напътствие, отколкото да се фалшифицират така грубо.

Библията бе предназначена да бъде водач на всички, желаещи да се запознаят с волята на своя Творец. Бог даде на човека сигурното пророческо слово; ангели и дори сам Христос дойдоха, за да открият на Даниил и на Йоан неща, които трябваше да се случат. Важните въпроси на собственото ни спасение, не бяха забулени в тайна. Не бяха разкрити така, че да объркат и подведат честно търсещия истината. Чрез пророк Авакум Господ каза:
“Напиши видението и изложи го ясно..., за 
да може да се чете бърже” (Авакум 2:2). Божието слово се

разбира от всички, изучаващи го с молещи се сърца. Истината ще огрее всеки искрен човек.
“Виделина се сее за праведния...”  (Пс. 97:11).
И никоя църква не може да напредва в святост, ако 
членовете й не търсят истината сериозно, като скрито съкровище.

Много хора са се опитвали да бъдат по-мъдри от своя Създател; човешката философия се е мъчела да изследва и обясни тайни, които никога не ще бъдат разкрити,  даже и през вечността. Ако хората само пожелаеха да изследват и да разберат онова, което Бог е открил за Себе Си и за Своите планове, щяха да получат такъв поглед върху славата, величието и мощта на Йехова, че биха осъзнали собствената си нищожност и биха се задоволили само с откритото на тях и на децата им.

Най-голямото постижение на сатанинските измами е да държи умовете на хората постоянно устремени към изследване и разгадаване на неща, които Бог не е разкрил и не желае да бъдат разбрани. Така Луцифер загуби мястото си в Небето.

Почувства се недоволен, че не са му поверени всички тайни на Божиите планове, а съвсем пренебрегна разкритото в областта на собственото дело във високия му пост. Същото недоволство възбуждаше у подчинените си ангели и стана причина за тяхното падение. Сега се стреми и в умовете на хората да всее същия дух и да ги накара да пренебрегнат преките Божии заповеди.

Онези, които не са съгласни да приемат ясните, категорични истини на Библията, постоянно търсят приятни басни, успокояващи съвестта им. Колкото по-бедни откъм духовност, по-малко самоотвержени и неизискващи смирение са представяните доктрини, толкова по-благосклонно се приемат.  Такива хора удовлетворяват плътските си желания за сметка на интелектуалните си сили. Смятат се за твърде мъдри, за да изследват Писанието с разкаяно сърце и със сериозна молитва за Божествено ръководство и затова нямат никаква защита срещу заблудата. Сатана е готов с измами веднага да задоволи желанието на сърцето и да измести истината. Така папството завладя умовете на хората, а протестантите, отхвърляйки истината, понеже тя включва един кръст, следват по неговия път. Всички, които пренебрегват Божието слово и се насочват към удобства и политика, за да не се различават от света, ще бъдат оставени да приемат за религиозни истини достойни за осъждане ереси. Съзнателно отхвърлящите истината ще сесъгласяват с всяка възможна форма на заблуда. Ужасяващите се от някоя измама, ще възприемат с готовност друга. Апостол Павел, говорейки за една група хора, които “не приеха да обичат истината, за да се спасят”, заявява:

“И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват лъжа, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение към неправдата” (2 Сол. 2:10-12).

Като 
имаме това предупреждение, трябва да бъдем много предпазливи,  когато приемаме доктрини.Злият няма да отстъпи и сантиметър от своята територия, ако не го отблъсне силата на небесните пратеници. Божият народ трябва да бъде в състояние да го посреща, както Спасителят правеше, с думите:
“Писано е”.

“Нека прибегнат при закона и при свидетелството! Ако не говорят според това слово, наистина няма зазоряване за тях” (Исая 8:20).
На Божия народ е дадено наставлението Свещеното 
писание да му бъде защита срещу влиянието на фалшивите учители и срещу измамната сила на духовете на тъмнината. Сатана използва всяка възможна хитрина, за да попречи на хората да получат познание върху Библията, защото ясните й изрази разкриват неговите измами. При всяко съживяване на Божието дело князът на злото започва да действа още по-усилено. Сега полага най-големи усилия за последната борба срещу Христос и последователите Му. Последната голяма измама скоро ще ни се открие. Антихристът ще върши удивителните си дела пред собствените ни очи. Фалшивото ще прилича толкова много на истинското, че ще бъде невъзможно да се разграничат едно от друго, освен чрез Свещеното писание. Чрез свидетелството му трябва да се проверява всяко твърдение и всяко чудо.

Онези, които се стремят да бъдат послушни на Божиите заповеди, ще понесат съпротива и присмех. Те ще могат да устоят единствено с Божията сила. За да издържат предстоящото изпитание, трябва да разбират Божията воля така, както е разкрита в Неговото Слово. Могат да Го почитат, само ако имат правилно разбиране за Божия характер и управление и за Неговите планове и да постъпват в съгласие с тях. Само укрепените с библейските истини умове ще могат да устоят в последния голям конфликт. Всяка душа ще се срещне с решителния въпрос: “Бога ли да слушам повече, или хората?” Решителният час е вече настъпил. Здраво ли стоим на скалата на непроменимото Божие слово? Готови ли сме да защитим твърдо Божиите заповеди и вярата Исусова?  Сатана бди, за да отклони всяко влияние,  което би ги умъдрило, та времето на скръбта да ги завари неподготвени за спасение.

Когато Бог изпраща на хората такива важни предупреждения,  прогласявани от летящи посред небето свети ангели, означава,  че иска всяко разумно същество да обърне внимание на вестта.

Страшните присъди, изречени срещу поклонението на звяра и неговия образ (Откр. 14:9-11), трябва да предизвикат у всички желание за старателно изследване на пророчествата. Така те ще научат какво означава белегът на звяра и как могат да го избягнат. Но повечето запушват ушите си за истината и се обръщат към басните. С поглед към последните дни от човешката история апостол Павел заявява:
“Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение” (2 Тимотей 4:3).
Това време е 
вече дошло. Множествата не искат библейската истина, защото се противопоставя на греховното, пленено от света сърце; и Сатана им предоставя измамите, които обичат. Но Бог желае да има на земята народ, поддържащ Библията и само Библията като мерило за всички учения и основа за всяка реформа. Мненията на учени мъже, заключенията на науката,  вярванията на църковните събори, многобройни и различни като църквите, които представляват, гласът на мнозинството - нито едно от тях не трябва да се взима като доказателство за или против коя да е точка от религиозната вяра. Преди да приемем някое учение или предписание трябва да го потвърдим с ясното:

“Така казва Господ”.

Сатана постоянно се стреми да насочва вниманието къмчовека вместо към Бога. Той подвежда хората да гледат на епископи, пастири, професори по богословие като на свои духовни водачи, вместо да изследват Писанието, за да узнаят дълга си. Завладява умовете на водачите и така влияе на множествата.(продължението е в долния коментар).
Гласувай:
11
11. estirbg - ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОСТИНГА
18.08.2013 11:15
Исус имаше пророчески поглед върху възвишаването на човешкия авторитет за покоряване на съвестта, станало ужасно проклятие за църквата през всички векове. И страшните Му присъди над книжниците и фарисеите, и предупрежденията Му към народа да не следва слепите водачи бяха записани в Писанието като едно напомняне и увещание за бъдещите поколения. Римокатолическата църква ограничава правото на тълкуване на Писанията само за духовенството. С твърдението, че духовниците били единствените, компетентни да обясняват Божието слово, тя лишава обикновените хора от Библията. Макар че с Реформацията Свещеното писание стана достъпно за всички, все пак принципът, поддържан от Рим, пречи на много хора от протестантските църкви лично да изучават и изследват Библията. Поучавани са да приемат ученията й според тълкуването на църквата. Ето защо има хиляди хора, които не се осмеляват да приемат каквато и да е истина, колкото и ясно да е открита в Писанията, щом противоречи на вероизповеданието им или на установените от църквата учения. Въпреки че Библията е изпълнена с предупреждения срещу фалшиви учители, все пак има много хора, готови да поверят душите си на грижата на духовенството. Днес хиляди изповядват, че са религиозни, но не могат да посочат никакво друго основание за вярата си, освен че така са били научени от своите религиозни водачи. Те не обръщат почти никакво внимание на ученията на Спасителя и се доверяват неограничено на думите на проповедниците. Но дали проповедниците са непогрешими? Как да поверим душите си на ръководството им, ако не сме сигурни от Божието слово, че са носители на светлина? Липсата на кураж да се отклонят от утъпкания път на света кара много хора да следват стъпките на учени мъже; и като не желаят да подложат себе си на преценка, биват безнадеждно задържани във веригите на заблудата. Виждат, че истината за съответното време е ясно изложена в Библията, и чувстват, че силата на Светия Дух придружава прогласяването й. Въпреки това позволяват на духовенството да ги отклонява от светлината. Макар разумът и съвестта им да са убедени, тези заслепени души не смеят да мислят по-различно от проповедника и така заради неверието, гордостта и предразсъдъците на други жертват участта и вечните си интереси.
“Има път, който се вижда прав на човека. Но краят му е
пътища към смърт” (Пр. 16:25).
Незнанието не е извинение за заблудата или греха, ако са налице възможности да узнае Божията воля. Човек пътува и стига до място, където пътят се разклонява в няколко посоки, а на табелка е посочено накъде води всяка от тях. Ако не прочете указанията и тръгне по път, който му изглежда прав, то колкото и искрен да е, съществува вероятността да се озове на погрешен.
Бог ни е дал Своето Слово, за да се запознаем с Неговите учения и да разберем какво изисква от нас. Когато законникът дойде при Исус с въпроса:
“...какво да сторя, за да наследя вечен живот?”,
Спасителят го насочи към писанията, и му каза:
“Какво е писано в закона, КАК ЧЕТЕШ?”
Незнанието не може да извини нито млад, нито стар, нито да ги освободи от наказанието - последица от престъпването на Божия закон. Защото са имали в ръцете си пълното и точно представяне на закона и неговите принципи и изисквания. Не е достатъчно да имаме само добри намерения, не е достатъчно само да правим онова, което даден човек смята, или проповедникът казва, че е право. Спасението на душата е съдбоносен въпрос и затова всеки сам трябва да изследва Писанията. Колкото и твърдо да е неговото убеждение, колкото и силно да вярва, че проповедникът познава истината - това не е сигурна основа. Той притежава пътна карта, която посочва всяко погрешно отклонение в пътуването му към небето и не се налага сам да гадае.
Първият и най-висш дълг на всяко разумно същество е да научи от Писанията що е истина, да живее в получената светлина и подтиква и други да следват примера му. Библията трябва да изучаваме старателно ден след ден, като внимателно преценяваме всяка мисъл и сравняваме текст с текст. Сами с Божествена помощ трябва да оформяме мненията си, защото сами ще отговаряме пред Бога. Учени мъже са примесвали със съмнение и тъмнина и най- ясно разкритите в Библията истини. С претенцията си за голяма мъдрост учат, че Свещените писания имат тайнствено, духовно значение, което не може да се разбере ясно поради използвания език. Те са фалшиви учители. Точно за такава група хора Исус заявява: “Не за това ли се заблуждавате, понеже не знаете писанията нито Божията сила?” (Марко 12:24). Езикът на Библията трябва да се обяснява според явното му значение, освен ако е употребен символ или образ. Христос е дал обещанието:
“Ако иска някой да върши Неговата воля, ще познае... учението...” (Йоан 7:17).
О, ако хората биха поискали да приемат Библията така, както гласи, ако нямаше лъжливи учители, подвеждащи, заблуждаващи и объркващи умовете им, тогава би се извършило дело, което ще зарадва ангелите и ще доведе в Христовата кошара хиляди и хиляди, бродещи сега в заблуда и мрак. …

По мат. На Адв. църква

цитирай
2. estirbg - Още малко светлина -
18.08.2013 12:56
Един от хитрите похвати на Сатана е да смесва
лъжата с достатъчно истина, за да изглежда правдоподобна и
приемлива. Водачите на неделното движение поддържат едно изискване,
което противоречи на Божия закон . Нищо не може да ги оправдае за това, че
премахват Божиите заповеди заради човешки предписания.
Чрез двете големи заблуди - безсмъртието на душата и
светостта на неделния ден, Сатана ще подчини народа на
измамите си. Докато първата заблуда е основа на спиритизма,
втората изразява съгласие с Рим. Протестантите от Съединените
щати ще бъдат първите, които ще прострат ръце над пропастта да
сграбчат ръката на спиритизма; ще се протегнат над бездната,
за да се хванат за римската мощ. И под влиянието на този троен
съюз страната ще последва Рим в погазване на правата на
съвестта. Тъй като спиритизмът имитира много сполучливо днешното християнство по име, силата му да измамва и впримчва е по-голяма. Самият
Сатана се е променил и се е нагодил към съвременния ред на
нещата. Той ще се явява с образа и характера на ангел на
светлината. Чрез посредничеството на спиритизма ще се вършат
чудеса, ще бъдат лекувани болни и извършвани много
неопровержими свръхестествени неща. И тъй като духовете ще
изповядват вяра в Библията и ще почитат нарежданията на
църквата, делото им ще бъде приемано като проява на Божествена
сила.
В днешно време разграничителната линия между външно
изповядващите християнството и безбожниците е едва различима.
Църковните членове обичат онова, което и светът обича, и са
готови да се приобщят към него. Сатана е решил да ги обедини в
едно тяло и така да засили делото си, като тласне всички в
редиците на спиритизма. Католиците, които се гордеят и хвалят
с чудесата и ги смятат за знак на истинската църква, ще бъдат
лесно измамени. Измамени ще бъдат и протестантите, отхвърлили
щита на истината. И католици, и протестанти, и светски хора ще
приемат външната форма на благочестието, без да притежават
неговата сила, и ще виждат в обединението едно велико движение
за обръщането на света към Бога и водещо до настъпването на
дългоочакваното хилядагодишно царство - милениума.
Чрез спиритизма Сатана се явява като благодетел на
човечеството, лекуващ болестите и изразител на нова и по-
възвишена религия, а в същото време действа като рушител.
Неговите изкушения довеждат множествата до гибел.
Невъздържанието детронира разума и в резултат следва отдаване
на чувствени удоволствия, борби и кръвопролития. Сатана
изпитва удоволствие от войната, защото тя възбужда най-лошите
и долните страсти на душата, а след това помита във вечността
опиянените от кръв и пороци жертви. Целта му е да подстрекава
народите да воюват един срещу друг. По този начин отклонява
мислите на хората от подготовката им да устоят в Божия ден.
цитирай
3. ivoki - МНОГО ПОГРЕШНО ! ИЗВАЖДАНЕТО ОТ ...
18.08.2013 13:00
МНОГО ПОГРЕШНО ! ИЗВАЖДАНЕТО ОТ КОНТЕКСТА НА БИБЛЕЙСКИ ТЕКСТОВЕ Е ЕРЕТИЧНО И ОТРЕЧЕНО ОТ ВСЕЛЕНСКИТЕ СЪБОРИ !
цитирай
4. estirbg - Нещо, което не изнася на някоя критикувана църква,
18.08.2013 13:05
винаги е заклеймявано като еретично.
И кое по-точно не е вярно, моля?
И с чий авторитет Вселенският събор може да променя и да се противопоставя на Божието слово, изречено от Самия Творец...
Искрено умолявам всички, които не са съгласни с написаното в постинга, да се обуславят САМО С БИБЛИЯТА, а не да сипят необосновани жлъчни коментари!
цитирай
5. estirbg - Много тъжно...Колко точно се изпълняват думите на Исус:
18.08.2013 23:37
"Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята?" Лука 18:8

За толкова време, цял свободен неделен ден, само 58 човека се поинтересуваха за вечната си участ...
Наистина отчайващо - хората не се интересуват, нито искат да четат за църкви и проповедници - предпочитат да живеят без тях и без вяра в Спасителя Си...
Дори, когато искаш да предупредиш за грозящата ги гибел, обръщат главите си и ...отминават - точно както по Ноево време.
Колко умоляваше Ной съгражданите си да се вслушат в даденото му от Бога предупреждение, но освен презрение и присмех - друго не видя...докато потопа заля света и унищожи човечеството...Историята се повтаря, за "зло" за безхаберните и за "добро" - за разумните.

цитирай
6. hristiqnin - От много време не бях чел, нещо то...
25.08.2013 19:02
От много време не бях чел,нещо толкова важно и смислено убосновано.Всеки искрено интересуващ се,вярващ във Христос и Библията човек трябва да търси откровението и истината Му,неподправена и чиста,както можем с молитва и помощта на Светия Дух да я разберем и тя,да ни донесе утеха е надежда.Изказвам своите благодарности на estirbg за материала,и моля,ако е част от книга или извадка от по-голяма тема да ми даде информация.
''Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо, от сърце,
тъй като се възродихте, не от тленно семе, а от нетленно чрез Божието слово, което живее и трае [до века].''
цитирай
7. estirbg - Приятелю,
26.08.2013 00:11
толкова подробно ти написах обяснителен коментар и точно когато натиснах "изпрати" се оказа, че има срив в мрежата и ...всичко отиде в небитието...
Нека утре вечер да ти отговоря, защото сега минава вече полунощ, а утре трябва да ставам рано. Наистина страшно съжалявам, но не подозирах, че точно сега може да се случи тази неприятност. Доскоро!
цитирай
8. estirbg - Извинете ме за закъснението - ето и отговора:
26.08.2013 23:00
Приятелю, не крия, че доста време бях в евангелска петдесятна църква до момента, в който разбрах в какво поредно заблуждение съм била, след като преди това бях в православната, която е силно замърсена с езически обичаи, практики, традиции – все мерзости в очите на Господа. Отстъпленията не бяха само в заличаване на Деня на Господа, Съботата и превръщането му в ден на печал и ден на мъртвите(!!!) Спомням си, че когато попитах пастора си, четейки за първи път Библията, защо празнуваме Божия ден в неделята, а в Словото навсякъде си акцентира върху съботата (дори Четвъртата заповед започва с повелителното „Помни съботния ден! – защото Бог е прозрял, че ще бъде забравен), благовидният пастор ми отвърна, че празнуваме възкресението на Исус, което е в неделя и ЧЕ ТО Е ПО-ВАЖНО ОТ СЪБОТАТА! Почувствах се конфузно от зададения въпрос и …като че ли бях задоволена от отговора му, въпреки, че ме човъркаше нещо отвътре – не се постарах тогава да проверя как се четат дните при промяната на Юлианския с Грегорианския календар и доволно дълго дремех в невежество и заблуждение – пастирско и собствено – до момента, когато „случайни” хора, „странно” се появиха в института ми и ми оставиха едно черно скромно учебниче – „Основни учения на Библията” от Агоп Тахмисян. Още по-„случайно” съседката ми тикна един ден книга с тук-таме липсващи страници (тя работеше в печатница) със заглавие „Великата борба” на Елън Уайт. Отначало я прелистих с недоверие, но колкото повече се зачитах, толкова по-шокиращи истини блесваха – бях поразена и силно ядосана на себе си – може ли да съм била толкова сляпа и заблудена, като НАИСТИНА ТАКА ПИШЕ В БИБЛИЯТА, А НЕ КАКТО ПАСТОРИТЕ ГОВОРЕХА И ПРОПОВЯДВАХА!
Тогава започнах да задавам едни „трудни” и неудобни въпроси на духовните учители, които така увъртаха отговорите, че накрая ме отбягваха и се криеха. За мен бе повече от ясно, че и петдесятната евангелска църква е поредната фалшива, която няма да ме доведе до небето. Четейки тези мои първи огнени адвентни учебничета, очите ми се отвориха за толкова заблуди и истини - започнах да ги предлагам на познатите си в евангелската църква и да ги предупреждавам, че не сме на прав път. Отварях Библията, доказвах им с нея кардиналното разминаване, грешките, пророчествата, кой е антихриста и …бях толкова огорчена, когато те не поглеждаха към поднесеното Слово, а хипнотизирано гледаха и слушаха говорещия от амвона – „Тихо! За по-умна ли се мислиш от пастора?” прошепваха ми, а после след великолепната музика на хваление се разотиваха като след един атрактивен спектакъл и успешен психосеанс.
Така напуснах сама поредната фабрика на илюзии и се присъединих към адвентната църква – само те имаха непоклатима Библейска основа, верни и логични тълкувания на пророчествата, а не измислени и съшити с бели конци свободни съчинения за измислени антихристи - Малко истина, примесена с много лъжи и заблуди – това е духовната същност на днешните фалшиви учения…
Като свой дълг считам да предупредя всички верни на Бога християни и от другите църкви, по-скоро да ги напуснат, преди да започнат да се изливат язвите над тях, както Бог е предупредил в Откровение на Йоана: „“И чух друг глас от небето, който казваше: Излезте от нея люде мои, за да не участвувате в греховете й и да не споделяте язвите й;"/Откр. 18:4/.
Това е темата, която е много важна за спасение:
http://estirbg.blog.bg/history/2010/12/18/merzostite-na-vavilon-quot-izlezte-ot-nego-liude-moi-za-da-n.653024
А горният ми постинг е компилация точно от „Основни учения на Библията” на Агоп Тахмисян и избрани моменти от „Великата борба” на Елън Уайт, която разобличава всички лъжи и измами на сатана и днешните фалшиви църкви. Не съм чела толкова силна, разобличаваща, шокираща с ИСТИНАТА за хриситиянстото от най-ранни времена, днешното бездуховно състояние, съзнателно приспивано от фалшивите църкви и духовни настойници, както и краят на нашата човешка история. Нещо повече, с пророческия си взор Елън описва и картини от бъдещия ни живот на небето, като преди това много ярко описва момента на идването на Исус Христос...
Учебничето на Агоп Тахмисян много ясно и семпло представя Библейсите истини, подкрепени с Библейски доказателства – и най-невежият би разбрал за какво иде реч и би разбрал дали позицията му е правилна или не. И естествено, всяка мисъл, всеки ред е свързан със Словото. ТО и само ТО е стандартната нишка, по която се равняват разсъжденията.
И двете книжки все още могат да се намерят в мрежата и да се изтеглят свободно ( може да ги намерите и в адвентния сайт), но аз ви препоръчвам да си ги закупите на хартиен носител - те са като христоматии към Библията. Освен „Великата борба”, прочете и останалите четири книги от пенталогията на Елън Уайт. Наистина забележителни четива!
Това като за начало...после ще следим със затаен дъх видеопроповедите на професор Уолтър Файт, които наистина са потресаващи с новите Библейски разкрития...
Но това ще стане в следващите постинги, а за по-нетърпеливите – търсете ги в адвентния сайт на http://www.pisanoe.com/


цитирай
9. hristiqnin - Здравей, имам и съм чел „Основни ...
27.08.2013 00:27
Здравей,имам и съм чел „Основни учения на Библията” на Агоп Тахмисян(съкр.изд.),наистина много полезна книга,както и книгите на Е Уайт от които изключително ме впечатли ''Животът на Исус''.Гледал съм почти всичките семинари на У Файт,някои на Дъг Бачелър и др.Наистина живеем във време на изключителна власт на манипулации,лъжепророчества и измамни предсказания.Сега много хора са изпаднали в истерия,защото медиума на Сатана Ванга била предрекла,че човечеството ще преживее много катаклизми и бурни събития,когато паднела Сирия.Но ние знаем,че единствено Божието Слово ни е дало истинските доказателства и верните предсказания за последните събития от човешката история,и ако искаме да разберем,как да се подготвим за тази битка,то трябва с молитва да изучаваме само Библията,като единственото Божие откровение.Аз също съм се вълнувал от масони и конспирации,но това според мен може да ни доведе до едно изкривяване на реалността,затова мисля,че най-добре е да изобличаваме духовните сили на нечестието,като използваме за оръжие меча на Духа, който е Божието слово.
цитирай
10. estirbg - Приятелю,
30.08.2013 22:51
ти казваш:"Аз също съм се вълнувал от масони и конспирации,но това според мен може да ни доведе до едно изкривяване на реалността,"
Нека да помислим заедно - как мислиш сатана въздейства и осъществява пъклените си планове на раздори и разруха, тук, на земята? Спомняш ли си как излъга Ева? - чрез един медиатор - змията Как управлява и нас, наследниците на Адам и Ева - естествено пак чрез медиатори, но човеци като нас, със силно занижени морални стандарти, поробени на своето его и себично изродени ниски страсти, продали душите си на дявола и подлъгани от него, че ще бъдат безсмъртни богове, властващи над човеците. В тази малочислена група попадат масоните и техните скрити потайни планове за поробване и господство над човешката популация. Нещо повече, колкото и да не е за вярване, но част от техните планове за измама и поробване са предречени в Библията, която ще се окаже най-конспиративната книга на книгите, предупреждаваща за бедите, измамите и бедствията, които ще връхлетят последното поколение. Какво значи според теб "да изобличаваме духовните сили на нечестието?" - да заровим глави само в Библиите и да не поглеждаме събитията около нас ли? Ако не следим случващото и не търсим връзка със Словото как ще разберем в кой час на Библейската история сме достигнали? А символите първия и втория звяр, например,(виж Откровени на Йоана) кои световни сили днес визират според теб - или може би и това е конспирация, защото болшинството хора не схващат двуличието им на световната сцена-така те са манипулирани по най- финия начин, ще бъдат излъгани най-брутално и ще загубят живота си...само защото са нямали знание.
"Людете Ми загинаха от нямане знание;" Осия 4:6
Знание за волята на Отца, знание и предупреждение за случващото се и прикрития звяр зад златната мантия, отговарящ на трите шестици.
Знание, че вторият звяр е САЩ, който в тандем с първия звяр - римо-католическата църква ще принудят човечеството да се поклони на Луцифер като на бог и ще почитат неговия ден-неделята.
Писано е:
Ефесяни 5:11
и не участвувайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте;

Тит 2:15
Така говори, увещавай и изобличавай с пълна власт. Никой да те не презира.

Това трябва да правим - да предупреждаваме, без да изкривяваме Божието слово, защото в противен случай от нас ще се изисква кръвта на това поколение.
цитирай
11. minchomin - До Естир.бг
24.12.2013 08:26
Естир.бг, колкото и да не ти се вярва все още, то ще ти кажа, че и ти си заблудена до уши, че има истински и фалшиви християнски църкви. Няма да ти обяснявам нищо повече защо така ти говоря, но считам, че тези два реда, което ще прочетеш ще те провокират, за да тръгнеш да търсиш факти при мен затова защо казвам, че си заблудена. Бъди жива и здрава и ти желая успех, с който да намериш същността на твоята заблуда като ще чакам да ми се извиниш, защото ти все още държиш писания в твоя блог срещу мен.
цитирай
12. estirbg - Минчо,
27.12.2013 17:44
Библията е дадена от Твореца, за да имаме ориентир и възможност да разпознаваме истината от лъжата, светлината от тъмнината, фалшивите пророци от истинските. Имаме ли пред себе си този Пътеводител и Указател, в никаква заблуда не ще можем да попаднем.
Замисли се и прецени дали ти не си заблуден от твоите измамни духове, които говорят против Словото.
Побързай да се покаеш за греховете си, защото ще си останеш адютант на тъмните сили, чиято участ е огнената геена.
цитирай
13. shtaparov - Истинската Божия църква е онази, ...
14.11.2014 16:47
Истинската Божия църква е онази,която Бог е благословил да проповядва в земите ни вече 1000 години. А защо не- и онази,която е била любима на Българите в предишните 1000 години?? Говоря за арианската и гностическата църкви- онези,които подготвиха почвата за Реформацията и поставиха основите на Протестантските църкви подир прогонването на Катарите от Българските земи,направено от византийците след 1018 г.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: estirbg
Категория: Лични дневници
Прочетен: 1492992
Постинги: 110
Коментари: 2804
Гласове: 5346
Календар
«  Август, 2020  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31